Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele je vyhledávaným produktem Maxima pojišťovny, který slouží k ochraně proti škodám zaviněnými například vaší nedbalostí nebo porušením právní povinnosti.

Jste zde

  1. Hlavní výhody
  2. Varianty a ceny
  3. Ke stažení

O pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele vůči třetím osobám vyplývá ze zákona. Pojištění odpovědnosti kryje podnikateli náklady na nároky třetích osob, za které je právně zodpovědný. Pokud podnikáte, nemusí jít jen o škodu zaviněnou vaší nedbalostí nebo porušením právní povinnosti. V řadě případů odpovídáte za škodu bez ohledu na zavinění (tzv. objektivní odpovědnost).

Škody, které můžete způsobit:

  • škoda na životě nebo na zdraví,
  • škoda na věci,
  • následná finanční škoda.

Pojištění škody způsobené poškozenému:

  • provozní činností,
  • výkonem vlastnických práv, správy a držby nemovitost,
  • vadným výrobkem.

Všechny tyto případy kryje pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele.

Specifickou částí za škodu vůči třetím stranám je odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem, případě vadnou prací po jejím předání. Váš výrobek může následkem materiálové nebo konstrukční vady přestat plnit svoji funkci a způsobit škodu (například vadné chladicí zařízení může způsobit poškození skladovaných potravin o prodejně). Předmětem pojištění není poškozený výrobek (zmetek), ale škoda, kterou způsobí. Za způsobené škody zodpovídáte i v případě, že nejste výrobcem, ale dovozcem zboží, dodavatelem nebo distributorem.

Jak si lze pojištění zřídit?

Vyplněný dotazník (dostupný v sekci "Ke stažení") nám zašlete na mailovou adresu poptavky@maxima-as.cz.

Pro drobné podnikatele a živnostníky nabízíme i pojištění online.

Sjednat online se slevou 15 %

Kdo je zajistným makléřem Maxima pojišťovny?

Zajistným makléřem Maxima pojišťovny je Aon Benfield, vedoucím zajistitelem je VIG Re ze skupiny Vienna Insurance Group. MAXIMA pojišťovna je členem České asociace pojišťoven.

Obecná odpovědnost za újmu

Pojištění se sjednává pro případ, že Vaší podnikatelskou činností způsobíte jinému škodu na zdraví, životě nebo na věci, a jste za ni dle právních předpisů odpovědni. Dále se pojištění vztahuje i na tzv. následnou finanční škodu a také odpovědnost z držby, vlastnictví nebo nájmu nemovitosti.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným výrobkem

K pojištění obecné odpovědnosti je možné připojistit i odpovědnost za újmu způsobenou vadným výrobkem. Jste-li výrobce a dojde-li v důsledku vady Vašeho výrobku k újmě na zdraví, k usmrcení nebo ke škodě na věci třetích osob, odpovídáte za vzniklou škodu.

Odpovědnost za věci převzaté / užívané

K pojištění obecné odpovědnosti je možné připojistit i odpovědnost za věci převzaté a užívané. Jedná o druh připojištění odpovědnosti za cizí věci, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.) nebo které oprávněně užívá, dojde-li k jejich poškození, zničení nebo pohřešování. Toto připojištění se nevztahuje na dopravní prostředky.

Odpovědnost za věci vnesené zaměstnanci a 3. osobami

K pojištění obecné odpovědnosti za újmu je možné připojistit i odpovědnost za věci vnesené zaměstnanci a 3. osobami. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor pojištěného vyhrazených k uložení věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány pojištěnému nebo některému z pracovníků pojištěného a pojištěný je za ně odpovědný.

Připojištění regresů zdravotních pojišťoven pro zaměstnance a 3. osoby

K pojištění obecné odpovědnosti za újmu je možné připojistit regresy zdravotních pojišťoven pro zaměstnance a 3. osoby. Jedná se o náhradu škody zdravotní pojišťovně za náklady léčení jejího pojištěnce, které pojišťovna uhradila zdravotnickému zařízení z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ale za tuto škodu odpovídá pojištěný. Obdobně se toto připojištění vztahuje i na náhradu škody institucím nemocenského pojištění.

Jak si lze pojištění zřídit?

Vyplněný dotazník (dostupný v sekci "Ke stažení") nám zašlete na mailovou adresu poptavky@maxima-as.cz.

Pro drobné podnikatele a živnostníky nabízíme i pojištění online.

Sjednat online se slevou 15 %