Pojištění majetku podnikatelů

Pojištění podnikatelských rizik je jedním ze základních produktů v nabídce Maxima pojišťovny. Zakládáme si na tom, abychom pojištění vytvořili přesně na míru potřebám Vašeho podniku, což klientům přináší cenné úspory. Máte zájem o nezávaznou poptávku?

Jste zde

 1. Hlavní výhody
 2. Varianty a ceny
 3. Ke stažení

O pojištění podnikatelských rizik u Maxima pojišťovny

Produkt nabízený Maxima pojišťovnou umožňuje široké spektrum možností nastavení - od pojištění velkých rizik pro korporace a firmy, se kterým má naše společnost dlouholeté zkušenosti, až po pojištění na míru menším podnikům. V rámci specifických případů nabízíme také soupojištění.

Jaký majetek lze pojistit?

V rámci pojištění majetku nabízíme pojištění budovy nebo souboru budov určených k podnikání (stavby, haly, ad.), ale chránit můžete i věci movité. Pojistit lze objekty ve vašem vlastnictví nebo správě, případně pronajaté prostory. V kategorii movitých věcí mohou být pojištěny výrobní a provozní zařízení, zásoby a cizí věci.

Jak si lze pojištění zřídit?

Vyplněný dotazník (dostupný v sekci "Ke stažení") nám zašlete na mailovou adresu poptavky@maxima-as.cz.

Pro drobné podnikatele a živnostníky nabízíme i pojištění online.

Sjednat online se slevou 15 %

Kdo je zajistným makléřem Maxima pojišťovny?

Zajistným makléřem Maxima pojišťovny je Aon Benfield, vedoucím zajistitelem je VIG Re ze skupiny Vienna Insurance Group. MAXIMA pojišťovna je členem České asociace pojišťoven.

Základem je ochrana majetku proti živelním nebezpečím

Živelní pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení budovy, haly nebo stavby. Živelní pojištění se může vztahovat na zásoby materiálu a výrobků a věci zaměstnanců, které se nacházejí ve vaší provozovně, případně cizí věci převzaté nebo užívané v souvislosti a podnikáním, například věci převzaté do opravy nebo věci pronajaté včetně předmětu leasingu.

Základní živelní pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěných věcí, k němuž došlo:

 • požárem,
 • výbuchem,
 • úderem blesku,
 • nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo nákladu.

Doplňkové živelní pojištění je možné sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěných věcí, k němuž došlo:

 • vichřicí, krupobitím,
 • sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemin, sesuvem nebo zřícením lavin, zemětřesením, je-li pojištěnou věcí budova, také tíhou sněhu nebo námrazy (pojištění povodně a záplavy lze pojistit za určitých podmínek),
 • pádem stromů, stožárů a podobných předmětů, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo téhož souboru věcí.

Dále je možno sjednat živelní pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodního zařízení. Je-li proti tomuto nebezpečí pojištěna budova, vzniká pojištěnému právo na plnění také při:

 • poškození přiváděcího potrubí vodovodního zařízení, odváděcího potrubí, potrubí či topných těles ústředního topení, etážového nebo dálkového topení nebo solárních systémů, došlo-li k němu přetlakem páry nebo kapaliny, nebo zamrznutím vody v nich, s výjimkou škod, ke kterým došlo nesprávnou obsluhou,
 • poškození kotle ústředního nebo etážového topení, armatur a přípojných potrubí, jestliže byly poškozeny nebo zničeny zamrznutím vody v nich, s výjimkou škod, ke kterým došlo nesprávnou obsluhou.

Pojištění technických rizik (stroje a elektronika)

Pojištěním movitého majetku máte vaše strojní a elektronická zařízení pojištěna proti živelním rizikům. Nabízíme však pojištění strojů proti poškození z mechanických příčin nebo z vnitřních příčin, jako je konstrukční chyba stroje, vada materiálu nebo výrobní vada (pokud ovšem za tuto vadu neodpovídá výrobce či dodavatel nebo pokud se nejedná o opotřebení trvalým vlivem provozu apod.).

Velmi často dochází k poškození stroje chybou nebo nešikovností obsluhy. Právě pro tyto případy poškození slouží pojištění technických rizik, které se uzavírá na základě tzv. allriskového pojištění. Produkt pojištění elektroniky a strojů v sobě tedy obsahuje všechna rizika, která nejsou pojistnými podmínkami nebo smluvními ujednáními vyloučena (na rozdíl od principu vyjmenovaných rizik u živelního pojištění).

Pojištění strojů a pojištění elektroniky se tedy vztahuje na:

 • stroje, strojní zařízení a technické zařízení,
 • elektrotechnické nebo elektronické zařízení a přístroje.

Přerušení provozu

Toto pojištění se sjednává pro případ následných škod způsobených živelním přerušením provozu z důvodu věcné škody na pojištěném majetku. Následnou škodou se pro účely pojištění firmy rozumí:

 • ušlý provozní zisk z výrobní a obchodní činnosti, který by jinak pojištěný dosáhl za období přerušení provozu, nejdéle však za dobu ručení,
 • stálé náklady, specifikované v pojistné smlouvě, které musí pojištěný bezpodmínečně vynaložit i v případě přerušení provozu, nejdéle za dobu ručení.

Pojištěny nejsou variabilní náklady, které během přerušení provozu nenabíhají, a to například výdaje za suroviny, materiál, technologickou energii a za odebrané zboží, pokud se nejedná o výdaje na udržování provozu, atd.

Další možnosti ochrany vašeho majetku

 • stavebně-montážní pojištění,
 • pojištění odcizení a vandalismu.

Jak si lze pojištění zřídit?

Vyplněný dotazník (dostupný v sekci "Ke stažení") nám zašlete na mailovou adresu poptavky@maxima-as.cz.

Pro drobné podnikatele a živnostníky nabízíme i pojištění online.

Sjednat online se slevou 15 %