Hlášení pojistné události
pro klienty společnosti Home Credit

Nahlášení škodní události proběhlo úspěšně.
Na Váš e-mail (xxx@yyy.cz) právě posíláme potvrzení o nahlášení pojistné události.

Vyčkejte prosím na posouzení Vaší škodní události. Nejpozději do 3 pracovních dnů pošleme email s číslem pojistné události.

Pokud budeme potřebovat doplnit nějaké další údaje či podklady, budeme Vás sami kontaktovat.

Poté, co budeme mít všechny potřebné doklady, rozhodneme o pojistné události do 10 pracovních dnů.

Upozornění: Přestože hlásíte pojistnou událost, musíte dle smlouvy i nadále hradit splátky úvěru. Pojistné plnění vyplatíme na zadaný bankovní účet poté, kdy šetření pojistné události ukončíme. O výsledku šetření Vás budeme informovat emailem.

Druh pojistné události
upravit
Pracovní
neschopnost
Ztráta příjmu
Hospitalizace
Ošetřování
člena rodiny
Invalidita
Úmrtí
Osobní věci,
kreditní karta
Cestovní
pojištění
info
Pojištěný
Oznamovatel
info

Pro hlášení pojistné události z cestovního pojištění budete přesměrování na formulář asistenční společnosti AXA ASSISTANCE CZ.

Pokračujte kliknutím na tlačítko níže.

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Posudek o invaliditě vystavený Okresní správou sociálního zabezpečení
Lékařský dotazník vyplněný ošetřujícím lékařem (stáhnout a vytisknout formulář) info
Případně další dokumenty, které máte k dané události k dispozici, zejména lékařské zprávy

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Posudek o invaliditě vystavený Okresní správou sociálního zabezpečení
Lékařský dotazník vyplněný ošetřujícím lékařem (stáhnout a vytisknout formulář) info
Případně další dokumenty, které máte k dané události k dispozici, zejména lékařské zprávy

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Kopie Úmrtního listu pojištěného
Lékařský dotazník vyplněný ošetřujícím lékařem zemřelého (stáhnout a vytisknout formulář) info
Kopie Listu o prohlídce zemřelého (s čitelnou adresou lékaře), pokud byl vystaven
Kopie Pitevní zprávy (s čitelnou adresou lékaře), pokud byla provedena soudní pitva
Kopie Usnesení Policie ČR nebo zahraniční policie s ověřeným překladem (v případě, že se jednalo o událost, kterou šetřila policie)

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti a s vyznačením pravidelných kontrol
Lékařské zprávy či propouštěcí zprávu z nemocnice
Případně další dokumentaci, kterou máte k dispozici a týká se pojistné události

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti a s vyznačením pravidelných kontrol
Lékařské zprávy či propouštěcí zprávu z nemocnice
Případně další dokumentaci, kterou máte k dispozici a týká se pojistné události

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti a s vyznačením pravidelných kontrol
Lékařské zprávy či propouštěcí zprávu z nemocnice
Případně další dokumentaci, kterou máte k dispozici a týká se pojistné události

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti a s vyznačením pravidelných kontrol
Lékařské zprávy či propouštěcí zprávu z nemocnice
Případně další dokumentaci, kterou máte k dispozici a týká se pojistné události

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Pracovní smlouva včetně všech dokladů / doklad o jmenování do služebního poměru
Výpověď z pracovního poměru / doklad o skončení nebo zániku služebního poměru
Potvrzení úřadu práce o evidenci v seznamu uchazečů o zaměstnání

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Pracovní smlouva včetně všech dokladů / doklad o jmenování do služebního poměru
Výpověď z pracovního poměru / doklad o skončení nebo zániku služebního poměru
Potvrzení úřadu práce o evidenci v seznamu uchazečů o zaměstnání

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Potvrzení o ošetřování člena rodiny s uvedeným datem počátku ošetřování / kopie Rozhodnutí ošetřujícího lékaře zdravotnického zařízení o potřebě ošetřování ošetřovaného
V případě dlouhodobé pomoci kopie Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči od Úřadu práce ČR
Lékařský dotazník vyplněný ošetřujícím lékařem (stáhnout a vytisknout formulář) info
Ostatní dokumentaci, kterou máte k pojistné události
Souhlas ošetřovaného se zpracováním údajů o zdravotním stavu (stáhnout a vytisknout formulář) info

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Potvrzení o ošetřování člena rodiny s uvedeným datem počátku ošetřování / kopie Rozhodnutí ošetřujícího lékaře zdravotnického zařízení o potřebě ošetřování ošetřovaného
V případě dlouhodobé pomoci kopie Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči od Úřadu práce ČR
Lékařský dotazník vyplněný ošetřujícím lékařem (stáhnout a vytisknout formulář) info
Ostatní dokumentaci, kterou máte k pojistné události
Souhlas ošetřovaného se zpracováním údajů o zdravotním stavu (stáhnout a vytisknout formulář) info

Pro rychlé vyřízení si připravte kopie dokumentů, které souvisí se škodou, například:

Kopie dokladů od Policie ČR (v případě dokladů ze zahraničí i jejich překlad do českého jazyka),
Kopie výpisu z účtu s vyznačením neoprávněných transakcí
Kopie protokolu o výměně nebo blokaci SIM karty
Kopie výpisu z telefonního účtu s vyznačením neoprávněných transakcí
Kopie záručního listu mobilního telefonu
Kopie dokladu o koupi mobilního telefonu
Originály dokladů, které prokazují skutečnou výši nákladů vzniklých v souvislosti s pojistnou událostí - pokladní doklady/faktury za nové osobní doklady a věci, apod.

Pro rychlé vyřízení si připravte kopie dokumentů, které souvisí se škodou, například:

Kopie dokladů od Policie ČR (v případě dokladů ze zahraničí i jejich překlad do českého jazyka),
Kopie výpisu z účtu s vyznačením neoprávněných transakcí
Kopie protokolu o výměně nebo blokaci SIM karty
Kopie výpisu z telefonního účtu s vyznačením neoprávněných transakcí
Kopie záručního listu mobilního telefonu
Kopie dokladu o koupi mobilního telefonu
Originály dokladů, které prokazují skutečnou výši nákladů vzniklých v souvislosti s pojistnou událostí - pokladní doklady/faktury za nové osobní doklady a věci, apod.
Pro pokračování je nutné vybrat příčinu škody.
Nemáte správně vyplněna všechna požadovaná pole, projděte, prosím, znovu tuto stránku.
Upozornění
Některá pole nejsou správně vyplněna.

Podrobnosti ke škodě
upravit
Invalidita
ZTP/P
Ano
Ne
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Ano
Ne

Ošetřující (praktický) lékař:

Adresa:
 
Ano
Ne

Policie v ČR nebo v zahraničí: info

Adresa:
 
Ano
Ne
Ano
Ne

Ošetřující (praktický) lékař:

Adresa:
 
Ano
Ne

Policie v ČR nebo v zahraničí: info

Adresa:
 
Ano
Ne

Jméno notáře:

Adresa:
 
Ano
Ne
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Nemoci
Úrazu
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne

Ošetřující (praktický) lékař:

Adresa:
 
Ano
Ne

Policie v ČR nebo v zahraničí: info

Adresa:
 
Ano
Ne
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Ano
Ne
Nemoci
Úrazu
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne

Ošetřující (praktický) lékař:

Adresa:
 
Ano
Ne

Policie v ČR nebo v zahraničí: info

Adresa:
 
Ano
Ne
Ano
Ne
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Zaměstnanec
OSVČ
info
Ano
Ne
Ano
Ne

Ošetřující (praktický) lékař:

Adresa:
 

Poslední zaměstnavatel:

 
Adresa:
 
 / 
 / 
Ano
Ne
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Ano
Ne

Ošetřující (praktický) lékař:

Adresa:
 
Ano
Ne

Policie v ČR nebo v zahraničí: info

Adresa:
 
Odcizení
Ztráty
Kreditní karty
Klíčů
Dokladů
Peněženky
Mobilního telefonu
Tašky
Jiné
Upozornění
Některá pole nejsou správně vyplněna.
Nemáte správně vyplněna všechna požadovaná pole, projděte, prosím, znovu tuto stránku.

Osobní a kontaktní údaje
upravit

Pojištěný:info

 / 
bez rodného čísla info
Adresa:
 
Ano
Ne

V případě schválení pojistné události bude pojistné plnění zasláno do Home Credit a bude použito na úhradu zbývajícího dluhu.
Pokud již byl dluh plně nebo částečně uhrazen, zbylé nebo celé pojistné plnění bude postoupeno do dědického řízení.

Informace o majiteli účtu

Adresa:
 

Oznamovatel:info

 / 
bez rodného čísla info
Adresa:
 
Upozornění
Některá pole nejsou správně vyplněna.
Nemáte správně vyplněna všechna požadovaná pole, projděte, prosím, znovu tuto stránku.

Nahrání dokumentů
upravit

Můžete nahrávat soubory PDF a obrázky ve formátu JPG a PNG.
Doporučujeme využít skener - třeba ten ve Vašem telefonu, příp. nám dokumenty čitelně vyfoťte.

Formulář Vám pohlídá souhrnnou maximální velikost všech souborů ve výši 30 MB.


Prohlášení
Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace jsou úplné a pravdivé, a že jsem nezamlčel/a žádnou skutečnost, která by mohla mít vliv na šetření pojistné události a stanovení výše pojistného plnění.

Potvrzuji, že jsem seznámen/a s poučením o zpracování osobních údajů, zveřejněným na https://www.maximapojistovna.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju a beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro výkon pojišťovací činnosti a plnění práv a povinnosti vyplývajících z pojistné smlouvy.

Souhlasím, aby případné pojistné plnění bylo poukázáno přímo pojistníkovi.

Souhlasím s použitím výše vyplněné e-mailové adresy pojišťovnou pro komunikaci týkající se této škodné události.
Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace jsou úplné a pravdivé, a že jsem nezamlčel/a žádnou skutečnost, která by mohla mít vliv na šetření pojistné události a stanovení výše pojistného plnění.

Potvrzuji, že jsem seznámen/a s rámcovou pojistnou smlouvou uzavřenou mezi Maxima pojišťovnou, a.s. a pojistníkem.

Jsem též seznámen/a s poučením o zpracování osobních údajů, které je její součástí, a beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro výkon pojišťovací činnosti a plnění práv a povinnosti vyplývajících z pojistné smlouvy.

Souhlasím, aby případné pojistné plnění bylo poukázáno na výše uvedený bankovní účet.

Souhlasím s použitím výše vyplněné e-mailové adresy pojišťovnou pro komunikaci týkající se této škodné události.
Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace jsou úplné a pravdivé, a že jsem nezamlčel/a žádnou skutečnost, která by mohla mít vliv na šetření pojistné události a stanovení výše pojistného plnění.

Potvrzuji, že jsem seznámen/a s poučením o zpracování osobních údajů, zveřejněným na https://www.maximapojistovna.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju a beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro výkon pojišťovací činnosti a plnění práv a povinnosti vyplývajících z pojistné smlouvy.

Souhlasím, aby případné pojistné plnění bylo poukázáno na výše uvedený bankovní účet.

Souhlasím s použitím výše vyplněné e-mailové adresy pojišťovnou pro komunikaci týkající se této škodné události.

Přečetl/a jsem si výše uvedené prohlášení, souhlasím s ním a beru ho na vědomí.

Zaškrtnutí prohlášení je nezbytné pro odeslání hlášení.