Dlužné pojistné

Dlužné pojistné je takové pojistné, které nebylo uhrazeno dle podmínek sjednaných v pojistné smlouvě, tzn., že došlo k neuhrazení pojistného za pojistné období, u kterého již skončila splatnost.