Život

 • Když sportem k trvalé invaliditě, tak jedině
  s pojištěním
 • Neštěstí nechodí po horách, ale po nepojištěných lidech
 • Nehoda není náhoda,
  a proto tu je úrazové pojištění
 • Smrt nepřekvapí moudrého, ten je vždycky pojištěn

  Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-smrti/
  Smrt nepřekvapí moudrého, ten je vždycky připraven odejít

  Zdroj: https://citaty.net/citaty/10612-jean-de-la-fontaine-smrt-neprekvapi-moudreho-ten-je-vzdycky-pripraven/
  Smrt nepřekvapí moudrého, ten je vždycky připraven odejít

  Zdroj: https://citaty.net/citaty/10612-jean-de-la-fontaine-smrt-neprekvapi-moudreho-ten-je-vzdycky-pripravenSmrt nepřekvapí moudrého, ten je vždycky připraven odejít
Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění

chraňte sebe a své blízké před finančním zatížením spojeným s úrazem, nemocí nebo smrtí

Spočítat na pobočce pojišťovny

 

Proč si vybrat právě toto pojištění

 

 • Pojistná ochrana

  Pojistná ochrana
  do vysokého věku 75 let

 • Pojištění invalidity

  Pojištění invalidity lze nastavit podle jednotlivých stupňů postižení

 • Možnost variabilního nastavení

  Možnost variabilního nastavení, které má přímý vliv na cenu

 • Vysoké limity plnění

  Vysoké limity plnění bez zbytečného
  zkoumání Vaší finanční situace

 • Trvalé následky urazu

  Trvalé následky úrazu s plněním
  již od 0,5 % a až s 8násobnou progresí

 • Možnost pojištění denní dávky

  Možnost pojištění denní dávky i
  pojištění pro případ hospitalizace

Co vás nejvíce zajímá

Na jaké nemoci se vztahuje pojištění velmi vážných nemocí?

Toto pojištění se vztahuje na infarkt myokardu, rakovinu, náhlou cévní mozkovou příhodu, totální selhání ledvin, transplantaci životně důležitých orgánů, operaci aorty, nezhoubný nádor mozku, slepotu, hluchotu, paraplegii, tetraplegii, hemiplegii, Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu nemoc, operaci věnčitých (koronárních) tepen, roztroušenou sklerózu, bakteriální nebo virovou menigitidu, encefalitidu, těžké popáleniny, kóma, neúrazovou ztrátu řeči, tetanus, pokročilou demenci, aplastickou anémii, neúrazovou amputaci končetin, ebolu, primární plicní hypertenzi, systémový lupus erythematodes, glaukom nebo na HIV získané při výkonu povolání.

Co je to invalidita a jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými stupni?

Invalidita představuje ztrátu nebo snížení pracovní neschopnosti a člení se do třech stupňů. Invalidita 1. stupně představuje pokles pracovní neschopnosti nejméně o 35 %, invalidita 2. stupně snižuje naší pracovní neschopnost nejméně o 50 % a invalidita 3. stupně se vztahuje na snížení pracovní neschopnosti o nejméně 70 %.

Je rizikové životní pojištění daňově uznatelné? 

Bohužel není, tento druh pojištění nesplňuje zákonné podmínky pro daňovou uznatelnost. Možnost daňového odpočtu se vztahuje k těm druhům pojištění, které mají spořící složku.

Co se stane, když zapomenu zaplatit pojistné?

Aby smlouva byla řádně přijata do pojištění, je nutné uhradit první pojistné. V opačném případě by nevznikl nárok na případné pojistné plnění. Pokud uhradíte první pojistné a kdykoli v průběhu pojištění budete v prodlení s placením, smlouva nezaniká a pojistné je nutné doplatit, abyste se vyhnuli případnému vymáhání.

Co je to čekací doba?

Čekací doba se týká určitých rizik vyjmenovaných ve Všeobecných pojistných podmínkách.  Je to doba začínající běžet od počátku pojištění a jejíž délka je stanovena v příslušných pojistných podmínkách. Nastane-li pojistná nebo škodní událost v této době, nevzniká nárok na pojistné plnění vůbec nebo jen v omezené výši (tzn. pojistné plnění se počítá od konce čekací doby).

Co je to karenční doba?

Karenční doba je doba počínající běžet od vzniku pojistné události s vyloučením nebo omezením pojistného plnění (plní se zpětně po uplynutí karenční doby). Délka karenční doby je uvedena v pojistné smlouvě. 

Kdo je obmyšlená osoba?

Obmyšlená osoba je osoba, které v případě úmrtí pojištěné osoby bude vyplaceno pojistné plnění.  Tato osoba se uvádí do pojistné smlouvy. Osob může být uvedených více a podíl případného pojistného plnění se specifikuje procentuálně.

Co jsou to rizikové skupiny a do jaké skupiny budu patřit? 

Do jaké rizikové skupiny budete patřit, záleží na zaměstnání a sportu, který vykonáváte. Tyto aspekty mají také vliv na výši pojistného. 
Celkem existují tři rizikové skupiny. Do první rizikové skupiny patří osoby, které vykonávají dušení, administrativní nebo řídící pozice. Zařadit sem lze také lehkou manuální činnost srovnatelnou s činností nevýrobní.  Co se týká sportovních aktivit, tak do první skupiny patří sportovní aktivity vykonávané rekreačně, příležitostně. Ze závodních činností sem patří například golf, kuželky, kulečník, šachy, šipky nebo turistika. Druhá riziková skupina se zaměřuje na těžší manuální nebo výrobní aktivity, při nichž jsou pracovníci vystaveni zvýšenému riziku při nevýrobní činnosti (jedná se například o popeláře, klempíře nebo zemědělce). Ze sportovních aktivit na tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti sem patří například cyklistika, horská turistika, fitness, aerobik, balet, tanec, biatlon, gymnastika nebo kulturistika. Do třetí rizikové skupiny spadají ti, kteří vykonávají zaměstnání s vysokým rizikem. Jedná se například o práci v hlubinných dolech, v horské záchranné službě nebo o zaměstnání ve výškách. Z hlediska sportovních aktivit se tato riziková skupina se zaměřuje na tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti například hod koulí, box, lezení po ledovcích nebo jezdectví. 

Co mám dělat v případě, kdy mi můj zaměstnavatel přispívá na životní pojištění a já u něj ukončím pracovní poměr? 

Můžete požádat pojišťovnu o přepracování pojistné smlouvy a o snížení pojistného na částku, kterou jste si dosud hradil vy sám nebo začnete platit celé pojistné (včetně příspěvku zaměstnavatele). Tuto změnu musíte však pojišťovně vždy oznámit.

Může se stát, že si nebudu moct z nějakého důvodu sjednat pojištění? 

Do pojištění nelze zahrnout sportovní aktivitu, která je provozovaná na celostátní nebo mezinárodní soutěži, dále také nelze pojistit profesionální sportovce (s výjimkou sportů první rizikové skupiny) a provozovatele extrémních sportů, jako je například hloubkové potápění nebo sjíždění divokých vod. Pojištění nemohou uzavřít piloti sportovních letadel, vojenské piloty, piloty jako takové a členy posádky vrtulníků. Nepojistitelní jsou také tovární jezdci motorových vozidel a plavidel, pyrotechnici, artisti a kaskadéři, krotitelé šelem, členové zásahových jednotek, skupin zvláštního nasazení nebo vojsk OSN.

V rámci Rizikového životního pojištění si mohu pojistit také dítě. Na co všechno se toto pojištění vztahuje? 

Pojištění kryje smrt dítěte, velmi vážná onemocnění a hospitalizaci dítěte, denní odškodné za dobu léčení úrazu a také trvalé následky úrazu dítěte. Podrobnější informace o tomto pojištění naleznete ve všeobecných podmínkách.