Život

 • Pojištění bez spořící složky a dalších poplatků
 • Pojistná ochrana až do vysokého věku 75 let
 • Možnost získání  slevy
  za zdravý životní styl
 • Bez dokazování výše příjmů pro denní odškodné

Co si mohu připojistit?

 

Hospitalizace

1

Hospitalizaci z důvodu nemoci, 
úrazu, těhotenství nebo porodu.

Invalidita

2

Invaliditu 1., 2. a 3. stupně.
Pojistná částka až do 8 milionů korun.

Velmi vážné nemoci

3

Velmi vážné nemoci, úrazy Vašich dětí.
Finanční výpomoc při úrazu dítěte.

 

Kolik stojí rizikové životní pojištění - orientační příklady

  varianta A Varianta B Připojištění dítěte
Pojištění smrti z jakýchkoliv příčin s pevnou pojistnou částkou 25 000 Kč 25 000 Kč fail
Pojištění smrti z jakýchkoliv příčin s klesající pojistnou částkou 1 000 000  Kč 1 000 000 Kč fail

Pojištění trvalých následků úrazu s progresí
(plnění od 10 %)

1 000 000 Kč

fail fail
Pojištění trvalých následků úrazu s progresí
(plnění od 0,5 %)
fail 1 000 000 Kč 500 000 Kč
Komplexní pojištění invalidity 1., 2. a 3. stupně fail 1 000 000 Kč fail
Pojištění invalidity 3. stupně  1 000 000 Kč fail fail

Pojištění velmi vážných onemocnění Plus

fail 300 000 Kč 300 000 Kč
Denní odškodné za úraz s progresí od 15. dne zpětně
(u připojištění dítěte od 8.dne)
200 Kč 200 Kč

200 Kč

Pojištění hospitalizace 200 Kč 200 Kč 200 Kč
Pojištění pracovní neschopnosti od 29. dne 200 Kč 200 Kč fail
Cena celkem 401 Kč/měsíčně 860 Kč/měsíčně 148 Kč/měsíčně
MaxEfekt

Rizikové životní pojištění MaxEfekt

Pojištění je možné sjednat na pobočce nebo u partnerů pojišťovny

Spočítat na pobočce pojišťovny

 

 

 

Jaké onemocnění si například mohu pojistit v rámci připojištění velmi vážných onemocnění?

 

 • Rakovina včetně leukémie

  Rakovinu včetně leukémie, maligní lymfomy a melanomu kůže

 • Nezhoubný nádor mozuku

  Nezhoubný nádor mozku,
  který se musí řešit chirurgickým zákrokem

 • Transplantace životně důležitých orgánů

  Transplantace
  životně důležitých orgánů

 • Pokročilá demence

  Pokročilou demenci,
  kdy došlo k trvalému poškození mozku

 • Roztroušená skleroza

  Roztroušenou sklerózu s poškozením pohybových a smyslových funkcí

 • Hluchota, slepota

  Hluchotu a slepotu jako důsledek úrazu nebo onemocnění

 Co vás nejvíce zajímá

Pojištění se sjednává s progresivním navýšením pojistného plnění. Jak to funguje? 

 Výše tohoto pojistného plnění je závislá na závažnosti trvalých následků. Pokud je rozsah trvalých následků do 20 %, má pojištění nárok na jednonásobek pojistného plnění. Jestliže je míra trvalých následků mezi 20 – 40 %, má pojištěný nárok na dvojnásobek pojistného plnění. Trvalé následky mezi 40 – 55 % přináší pojištěnému trojnásobek pojistného plnění. Pokud je rozsah trvalých následků mezi 55 – 65 % je to čtyřnásobek, od 65 – 75 % pětinásobek, od 75 – 85 % je to šestinásobek, při trvalých následcích nad 85 – 95 % jde o sedminásobek pojistného plnění. Pokud jsou trvalé následky vyšší než 95 %, náleží pojištěnému osminásobek pojistného plnění.

Musím při sjednání dokládat svůj zdravotní stav?

 Informace o Vašem zdravotním stavu si pojistitel vyžádá sám ve formě výpisů nebo kopií zdravotní dokumentace, pokud je to nezbytně nutné pro přijetí do pojištění. Povinností pojištěného je pravdivě uvést informace o své zdravotní kondici ve zdravotním dotazníku.

Prodělal jsme rakovinu, mohu se pojistit?

Informace o možnosti pojištění po prodělaném onkologickém onemocnění naleznete ZDE.

Musím před uzavřením smlouvy podstupovat nějaké zdravotní zkoumání?

Většina typů životního pojištění vyžaduje posouzení zdravotního stavu klienta. Zkoumání zdravotního stavu klienta není potřeba v případě, že má klient sjednané některé druhy připojištění v určitých limitech a vyplní zdravotní dotazník. Zpravidla u vyššího rozsahu pojištění je nutné doložit výpis z lékařské dokumentace nebo podstoupit lékařskou prohlídku. 

Kam a jakým způsobem mám nahlásit pojistnou událost?

Nejprve je nutné vyplnit příslušný formulář, který naleznete v sekci Podmínky a formuláře. Vyplněný formulář včetně požadovaných dokumentů, které jsou požadovány, odešlete na e-mail LPU@maxima-as.cz nebo na adresu: Maxima pojišťovna a. s., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.

Má žena na mateřské dovolené nárok na výplatu pojistného plnění v případě vzniku pracovní neschopnosti? 

V tomto případě nemá žena nárok na vyplacení pojistného plnění. Tato skutečnost vyplývá z pojistných výluk. Ženě na mateřské dovolené ale vzniká nárok na pojistné plnění v případě hospitalizace.

Kdy mohu uplatnit nárok na pojistné plnění v případě vzniku pracovní neschopnosti?

Zažádat o pojistné plnění může klient až po uplynutí čekací doby, která trvá dva měsíce od počátku pojištění, v případě ošetření zubů, čelistní ortopedie a chirurgie a úkonů se zubními a ortopedickými náhradami je čekací doba osm měsíců dlouhá. Podmínkou pro výplatu pojistného plnění musí být fakt, že se pracovní neschopnost nastala a probíhala na území České republiky nebo členských států Evropské unie včetně Velké Británie Švýcarska, Islandu, Norska a Lichtenštejnska (v tomto případě je pojistná ochrana poskytována pouze po dobu lékařsky nutné hospitalizace na území těchto států).

Kdy může pojištěný uplatnit právo na pojistné plnění v rámci pojištění velmi vážných nemocí? 

Zažádat o pojistné plnění může pojištěný až po uplynutí dvou měsíců od počátku pojištění a to v případě, že je mu diagnostikována některá z nemocí, která je zařazená v pojištění velmi vážných nemocí nebo v situaci, kdy musel pojištěný podstoupit některý z výkonů uvedených v definici velmi vážných onemocnění. Toto pojištění se nevztahuje na ty nemoci, kterými pojištění trpěl nebo s nimi byl léčen před počátkem pojištění.

Kdy mohu uplatnit nárok na pojistné plnění v případě hospitalizace a co mohu uplatnit v rámci tohoto připojištění? Co musím doložit v případě, že chci nahlásit pojistnou událost? 

Nárok na pojištění může být uplatněn až po uplynutí tzv. čekací doby, která činí dva měsíce od začátku tohoto pojištění. U hospitalizace z důvodu úrazu se čekací doba neuplatňuje. Pojistné plnění je vypláceno v případě hospitalizace pojištěného v nemocnici z důvodu nemoci, úrazu, těhotenských komplikací, porodu nebo potratu. K oznámení pojistné události je nutné doložit také písemné potvrzení o době a příčině hospitalizace a tyto tiskopisy pak zašlete na e-mail lpu@maxima-as.cz nebo na adresu pojišťovny: Maxima pojišťovna a.s. Maxima pojišťovna a.s., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 Vinohrady. Oznámení pojistné události je volně přístupné v sekci Podmínky a formuláře.

Jsem v pracovní neschopnosti. Jakým způsobem a za jakých podmínek mám nárok na pojistné plnění a jak mám tuto skutečnost nahlásit? 

Nárok na pojistné plnění vzniká pojištěnému po uplynutí čekací doby, která činí dva měsíce. Výjimku představuje pracovní neschopnost vzniklá z důvodu úrazu – v tomto případě se čekací doba neuplatňuje. Pojistné plnění se vyplácí také v případě, kdy pracovní neschopnost vznikla na území České republiky, zemí Evropské unie, Velké Británie, Švýcarska, Islandu, Norska nebo Lichtenštejnska. Pracovní neschopnost jako pojistnou událost je možné nahlásit v případě, že je delší než doba, která je pro pracovní neschopnost sjednaná v pojistné smlouvě. K písemnému oznámení pojistné události (ten naleznete ve složce Podmínky a formuláře) je pojištěný povinen připojit doklad o vzniku pracovní neschopnosti, a na vyžádání musí pojistiteli předložit lékařské zprávy, z lékařem doporučených vyšetření a výši příjmů za poslední zdaňovací období před vznikem pojistné události. Dokumenty pak zašlete na e-mail lpu@maxima-as.cz nebo poštou na adresu pojišťovny: Maxima pojišťovna a.s., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 Vinohrady.