Cílové trhy Maxima pojišťovny

Cílové trhy pojistných produktů Maxima pojišťovny

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů MaxDomov

Pojištění je určeno klientům, kteří hledají komplexní pojistnou ochranu nemovitosti nebo domácnosti s možností sjednání dalších připojištění nebo navýšení některých limitů pojištění. Klientem se rozumí vlastník (primárně fyzická osoba) nemovitosti nebo domácnosti. Dále je možné k pojištění nemovitosti nebo domácnosti sjednat i pojištění odpovědnosti občanů.

Rizikové životní pojištění MaxEfekt 

Klienti (dospělí) tímto produktem zajistí obmyšlené osoby v případě své smrti. Klienti (dospělí, děti) dále také zajistí sebe i své blízké v jiných nepříznivých situacích, a to v případě invalidity, závažných onemocnění, tělesného poškození, trvalých následků úrazu nebo pracovní neschopnosti či hospitalizace

Zdravotní pojištění cizinců MaxMedical – Pojištění nutné a neodkladné péče

Produkt je určen fyzickým osobám – cizincům, kteří májí zájem o pojistnou ochranu v případě jejich cestování v České republice nebo zemích Schengenského prostoru v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče, nákladů spojených s převozem v případě úrazu, nemoci nebo v případě úmrtí. Produkt je vhodný pro cizince při krátkodobých pobytech do 90 dnů nebo delších opakovaných pobytech, které v jednotlivých případech nepřekročí 90 dnů.  
MaxMedical je určen pro klienty ve věku od 1-80 let a bez omezení účelu cesty. 
Produkt není možno použít jako náhrada pro pojištění cizinců, kteří ze zákona musejí být pojištěni v rámci veřejného zdravotního pojištění nebo komplexního zdravotního pojištění.

Majetkové a odpovědnostní pojištění podnikatelů

Toto pojištění je určeno pro právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, pokud podnikatelskou činnost vykonávají na základě příslušného podnikatelského oprávnění, které si chtějí uzavřít pojištění rizika, které ohrožuje jejich podnikání, a v jehož důsledku dochází k poškození, zničení nebo ztrátě majetku vlastního či užívaného k výkonu oprávněné podnikatelské činnosti nebo dochází ke vzniku finančních ztrát nebo si chtějí pojistit povinnost nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem oprávněné podnikatelské činnosti (odpovědnost).

Pojištění podnikatelů nabízí variabilitu a stavebnicový systém pojištění, včetně rozšíření pojistné ochrany formou připojištění i včetně připojištění dalších rizik, která zákazníka ohrožují, a která odpovídají jeho individuálním potřebám.

Pojištění profesní odpovědnosti

Produkt je určen pro právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné vykonávající podnikatelskou činnost, u které příslušný právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti.

Pojištěna je povinnost nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, u které příslušný právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti (jedná se např. o výkon činnosti: advokacie, dražebníka, insolvenčního správce, auditora, daňového poradce, notáře, pojišťovacího zprostředkovatele, zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů, autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě).

Pojištění nabízí komplexní pojistnou ochranou s možností volby rozsahů limitů pojistného plnění, včetně připojištění dalších rizik, která zákazníka ohrožují, a která odpovídají jeho individuálním potřebám.

Pojištění kybernetických rizik

Pojištění je určeno pro právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, pokud podnikatelskou činnost vykonávají na základě příslušného podnikatelského oprávnění, které si chtějí uzavřít pojištění rizika, plynoucího z kybernetických rizik (např. ztráta dat, kybernetický útok, přerušení provozu apod.), která ohrožují jejich podnikání nebo mohou způsobit povinnost nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s nimi. Pojištění nabízí balíček pojištění rizik, která zákazníka ohrožují s možností volby pojištěného limitu plnění, který odpovídá jeho individuálním potřebám.