Cílové trhy Maxima pojišťovny

Cílové trhy pojistných produktů Maxima pojišťovny

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů MaxDomov

Pojištění je určeno klientům, kteří hledají komplexní pojistnou ochranu nemovitosti nebo domácnosti s možností sjednání dalších připojištění nebo navýšení některých limitů pojištění. Klientem se rozumí vlastník (primárně fyzická osoba) nemovitosti nebo domácnosti. Dále je možné k pojištění nemovitosti nebo domácnosti sjednat i pojištění odpovědnosti občanů.

Rizikové životní pojištění MaxEfekt a MaxJistota

Klienti (dospělí) tímto produktem zajistí obmyšlené osoby v případě své smrti. Klienti (dospělí, děti) dále také zajistí sebe i své blízké v jiných nepříznivých situacích, a to v případě invalidity, závažných onemocnění, tělesného poškození, trvalých následků úrazu nebo pracovní neschopnosti či hospitalizace

Zdravotní pojištění cizinců MaxMedical

Produkt je určen fyzickým osobám, které musí splnit podmínky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, tj. povinnost být zdravotně pojištěn (s výjimkou těch, kdy fyzická osoba je obligatorně účastná veřejného zdravotního pojištění v ČR podle zvláštního právního předpisu). Tento zákon se vztahuje na cizince (mimo zemí EU/EHP/Švýcarska) pobývajícího na našem území, který má dlouhodobé vízum k pobytu nad 90 dnů, nebo povolení k dlouhodobému pobytu, popřípadě v rámci krátkodobého pobytu (na pozvání apod.)

Majetkové a odpovědnostní pojištění podnikatelů

Toto pojištění je určeno pro právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, pokud podnikatelskou činnost vykonávají na základě příslušného podnikatelského oprávnění, které si chtějí uzavřít pojištění rizika, které ohrožuje jejich podnikání, a v jehož důsledku dochází k poškození, zničení nebo ztrátě majetku vlastního či užívaného k výkonu oprávněné podnikatelské činnosti nebo dochází ke vzniku finančních ztrát nebo si chtějí pojistit povinnost nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem oprávněné podnikatelské činnosti (odpovědnost).

Pojištění podnikatelů nabízí variabilitu a stavebnicový systém pojištění, včetně rozšíření pojistné ochrany formou připojištění i včetně připojištění dalších rizik, která zákazníka ohrožují, a která odpovídají jeho individuálním potřebám.

Pojištění profesní odpovědnosti

Produkt je určen pro právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné vykonávající podnikatelskou činnost, u které příslušný právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti.

Pojištěna je povinnost nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, u které příslušný právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti (jedná se např. o výkon činnosti: advokacie, dražebníka, insolvenčního správce, auditora, daňového poradce, notáře, pojišťovacího zprostředkovatele, zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů, autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě).

Pojištění nabízí komplexní pojistnou ochranou s možností volby rozsahů limitů pojistného plnění, včetně připojištění dalších rizik, která zákazníka ohrožují, a která odpovídají jeho individuálním potřebám.

Pojištění kybernetických rizik

Pojištění je určeno pro právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, pokud podnikatelskou činnost vykonávají na základě příslušného podnikatelského oprávnění, které si chtějí uzavřít pojištění rizika, plynoucího z kybernetických rizik (např. ztráta dat, kybernetický útok, přerušení provozu apod.), která ohrožují jejich podnikání nebo mohou způsobit povinnost nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s nimi. Pojištění nabízí balíček pojištění rizik, která zákazníka ohrožují s možností volby pojištěného limitu plnění, který odpovídá jeho individuálním potřebám.