Pojištění nemovitosti

 • Komplexně ochrání Vaši nemovitost
  již od zahájení stavby
 • Možnost variabilního nastavení pojistného krytí dle Vašeho uvážení
 • U bytu zaplatíme i podíl na škodě na společném majetku
 • Připojistit si můžete vybavení bytu
  i odpovědnost za škody

Přehled balíčků pojištění majetku

  Ideal Excelent VIP
Živel

vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námraz

ok ok ok
Požár a výbuch

Požár, výbuch, imploze, kouř

ok ok ok
Katastrofy

sesuv půdy, sněhová lavina, zřícení skal a zemin zemětřesení, pád stromů a stožárů

ok ok ok
Doprava

náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád letadla, jeho dílů a nákladu, aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly

ok ok ok
Voda - základ

unikající kapalina, přetlak a zamrzání vody

ok ok ok
Voda - rozšířená

vystoupení vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
Povodeň a záplava

povodeň, záplava

fail fail ok
Odcizení a vandalismus

krádež vloupáním, loupežné přepadení, vandalismus

fail max.
50 % z PČ
ok
Elektřina

zkrat, přepětí (vč. nepř. úder blesku), podpětí

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
Elektronika

škoda na elektrických přístrojích, škoda na optických přístrojích

max.
35 % z PČ
max.
35 % z PČ
max.
35 % z PČ
Náhradní ubytování

náhradní ubytování v případě škody

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Domácí zvířata

škody za zvířatech nesloužící k výdělečné činnosti

max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
Skla a sanitární zařízení

rozbití skla nepojištěným nebezpečím, rozbití sanitárního zařízení nepojištěným nebezpečím

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Škody na věcech mimo domácnost

škoda na kolech mimo místo pojištění, škoda na věcech v zabezpečeném prostranství, škoda na věcech osobní potřeby na sobě, škoda na věcech osobní potřeby mimo pojištění

max.
10 tis. Kč
max.
10 tis. Kč
max.
10 tis. Kč
Peníze a platební karty

škody na peněžní hotovosti nebo zneužití vkladních knížek a platebních karet

max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
Cennosti a věci zvláštní potřeby

škody na cennostech, škody na věcech zvláštní a umělecké hodnoty

max.
20 % z PČ
max.
20 % z PČ
max.
20 % z PČ
Odcizení - stavby

odcizení stavebních součástí, odcizení stavebního materiálu, odcizení stavební techniky

max.
50 tis. Kč
max.
150 tis. Kč
max.
200 tis. Kč
Fasáda - stavby

poškození zateplené fasády zvířetem

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč

Rozsah pojištění odpovědnosti

  Ideal Excelent VIP
Újma na zdraví 1 000 000 Kč 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč
Újma na věci 500 000 Kč 2 500 000 Kč 5 000 000 Kč
Následná finanční újma 250 000 Kč 1 250 000 Kč 2 500 000 Kč
Nemajetková újma 50 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč
Pojištění nemovitosti

Pojištění odpovědnosti pro celou Vaši rodinu a domácí mazlíčky za cenu, která Vás nevyšplouchne.

Časově omezená sleva 40 %. Spočítejte si pojistné.

Chci sjednat

 

Proti čemu Vás ochráníme?

 

 • Krádež, loupež, vandalismus

  Požár, blesk, výbuch
  nebo kouř

 • Úder blesku

  Poškození vodou
  z vodovodu nebo kanalizace

 • Zkrat

  Vichřice, krupobití
  a další poškození deštěm

 • Povodně a záplavy

  Krádež stavebních
  součástí nebo materiálů

 • Zatečení atmosférických srážek

  Pád stromů, stožárů
  a jiných předmět

 • Vichřice

  Škody způsobené zkratem,
  přepětím a podpětím

Co vás nejvíce zajímá

Jak pojistit nemovitost u Maxima pojišťovny (tj. dům, byt, garáž, chatu či chalupu)?

Pojistit rodinný dům si můžete v rámci produktu Komplexního pojištění majetku a odpovědnosti občanů MaxDomov 2.1. Smlouvu můžete uzavřít jednoduše online nebo můžete smlouvu uzavřít v našem Centru pojišťovacích služeb Maxima, případně využijte naši partnerskou síť. Při sjednání smlouvy je důležité dbát na aktuální cenu nemovitosti. Doporučujeme si pojistné smlouvy vždy po nějaké době aktualizovat, neboť se hodnota Vaší nemovitosti v průběhu času mění.

Kde zjistím, v jaké povodňové zóně se nachází stavba, kterou si chci pojistit?

Tuto informaci Vám na základě znalosti adresy poskytne pojišťovací poradce při sjednání smlouvy nebo si jí můžete zjistit na stránkách České asociace pojišťoven (http://www.cap.cz/kalkulacky-a-aplikace/povodnove-mapy).

Proč si sjednat pojištění nemovitosti (domu, bytu, garáže, chaty nebo chalupy)?

Pojištění domu, bytu, garáže, chaty či chalupy zaručí náhradu za škody, které vznikly například požárem, úderem blesku, vandalismem atd. Pojištění stavby obsahuje stavební součásti a také venkovní přípojky.

Na co všechno má vliv výše pojistného?

Výše pojistného je ovlivněna výší sjednané pojistné částky, rozsahem pojišťovaných rizik, výší spoluúčasti a lokalitou místa pojištění a řadou dalších věcí.

V případě, že si u Vás pojistím nemovitost, jsou v rámci tohoto pojištění kryté zahradní stavby, bazény, ploty včetně brány a studny?

 Ano, uvedené předměty jsou v případě vzniku nahodilé události automaticky kryty do limitu 50 tis. Kč, případně je můžete připojistit jako vedlejší stavby na vyšší pojistné částky.

Vztahuje se pojištění stavby i na škody způsobené odcizením?

Ano, pokud se jedná o odcizení stavebních součástí, materiálu nebo odcizení techniky. V základu pojištění je zahrnut limit 50 tis. Kč, který si můžete navýšit.

Kryje pojištění stavby i škody způsobené přepětím?

Ano, i na tyto situace Maxima pojišťovna myslí. Přepětí je zahrnuto v základní variantě s limitem 30 tis. Kč. Zájemci si mohou přepětí také připojistit na vyšší částku. Od základní varianty se připojištění liší výší pojistného limitu.

Mohu si při pojištění stavby připojistit i na škodu způsobenou povodní nebo záplavou?

Je to možné, avšak pouze jako připojištění. V základní variantě pojištění není povodeň ani záplava kryta.

Chrání pojištění í stavby také firemní štítky, reklamní tabule a podobně?

Ne, tato skupina věcí není kryta v rámci pojištění stavby.

Jaké pojištění si mám vybrat, jestliže bydlím v družstevním bytě, který je vlastněn stavebním družstvem?

V tomto případě si můžete sjednat pouze pojištění domácnosti, které se vztahuje na zařízení bytu.

Mohu si pojistit nemovitost nebo byt, který je ve výstavbě?

Ano, je to možné. Naše pojištění stavby ochrání Váš dům od začátku až po jeho dokončení a kolaudaci. Podmínkou je umístění stavby na území České republiky a platné stavební povolení. V případě, že Vaše stavba ještě nemá přidělenou adresu, je nutné zadat do smlouvy parcelní číslo ve spolupráci s centrálou pojišťovny.

Jsem vlastníkem rodinného domu a obývám jeden byt, druhý byt pronajímám. Jakým způsobem mohu rodinný dům a byty (domácnosti) pojistit?

Vy jako vlastník rodinného domu můžete pojistit stavbu i domácnost (které jsou ve Vašem vlastnictví). A to jak věci ve Vaší domácnosti, tak i věci v domácnosti, kterou pronajímáte. Podnájemník si může pojistit také domácnost, avšak pouze věci, které jsou v jeho vlastnictví.

Žiji v družstevním bytě. Jaké pojištění si mám sjednat?

Zákonnou povinností stavebního družstva je pojistit své družstevní byty. Tudíž vy, jako obyvatel družstevního bytu, si můžete sjednat pojištění domácnosti, které se vztahuje na zařízení bytu.

Mohu si pojistit samostatně stojící garáž mimo dům bydliště?

Předmětem pojištění mohou být i samostatně pojištěné garáže v osobním vlastnictví včetně všech stavebních součástí.

Jak postupovat v případě garáže, která je součástí rodinného domu?

Jestliže má pojištěný sjednané pojištění rodinného domu, je garáž, která je součástí rodinného domu, zařazena do pojištění. Pojistná částka musí odpovídat hodnotě rodinného domu včetně garáže.

Jakým způsobem mohu provést změny na pojistné smlouvě?

V tomto případě je nutné vyplnit příslušnou žádost (Žádost o změnu na pojistné smlouvě). Vyplněný formulář je možné doručit na adresu pojišťovny několika způsoby:  

 1. e-mailem na info@maxima-as.cz
 2. poštou na adresu: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Vinohrady
 3. nebo odevzdat přes obchodního zástupce
Vztahuje se toto pojištění taky na škody způsobené ptactvem, hmyzem nebo hlodavci?

Ano, z pojištění jsou kryty škody způsobené zvířetem na zateplené fasádě.

Je nějaký termín, do kdy je potřeba uhradit pojistné?

Pojistné je potřeba uhradit do 30 dnů od obdržení návrhu. Pojistná smlouva je platná ode dne, který je uveden v návrhu, nebo ode dne, který následuje po zaplacení pojistného. Pojistné plnění je dále nutné hradit k předem stanovému termínu.

Jaké podklady musí být doloženy, aby mohla být škodní událost vyřízena co nejrychleji?

K vyřízení škodní události prosím doložte vyplněné a podepsané Oznámení škodné události, v případě poškození, zničení nebo poškození věci nabývací doklady, protokol o nahlášení odcizení, usnesení v případě odcizení nebo vloupání, a jestliže to bude možné, tak fotodokumentaci poškozených nebo zničených věcí.  Dle charakteru škody bude provedena prohlídka pojišťovnou.

Kdy mám ohlásit škodu?

Škodu je nejlepší ohlásit bezprostředně po jejím vzniku.

Moji nemovitost postihla povodeň. Stačí, když škody nafotím a začnu s úklidem, nebo mám počkat na návštěvu pracovníka pojišťovny?

Prvním krokem je nahlásit pojistnou událost a dále se s oddělením likvidace pojistných událostí domluvit na dalším postupu.

Jakým způsobem může být pojištění ukončeno?

Pojištění může pojistník ukončit ke dni, který je uveden v pojistné smlouvě, nebo na základě písemné dohody účastníků pojištění.  Důvody, kdy může být pojištění ukončeno a za jakých podmínek, jsou uvedeny v příslušných pojistných podmínkách.