Pojištění nemovitosti

 • Komplexně ochrání Vaši nemovitost
  již od zahájení stavby
 • Možnost variabilního nastavení pojistného krytí dle Vašeho uvážení
 • U bytu zaplatíme i podíl na škodě na společných částech domu
 • Připojistit si můžete vybavení bytu
  i odpovědnost za škody

Ukázka limitů balíčků pro pojištění trvale obývané stavby

  Ideal Excelent VIP
Živel

vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námrazy

ok ok ok
Požár a výbuch

Požár, výbuch, imploze, kouř

ok ok ok
Katastrofy

sesuv půdy, sněhová lavina, zřícení skal a zemin zemětřesení, pád stromů a stožárů

ok ok ok
Voda - základ

unikající kapalina, přetlak a zamrzání vody

ok ok ok
Voda - rozšířená

vystoupení vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
Povodeň a záplava

povodeň, záplava

připojištění,
max.10mil. Kč
připojištění,
max.10mil. Kč
připojištění,
max.10mil. Kč
Havárie rozvodů

náhlé a nahodilé poškození rozvodů plynu a elektřiny

ok ok ok
Elektřina

zkrat, přepětí, podpětí, krádež elektrické energie

max.
30 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
max.
200 tis. Kč
Náhradní ubytování

náhradní ubytování v případě škody

max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
Skla a sanitární zařízení

rozbití skla nepojištěným nebezpečím, rozbití sanitárního zařízení nepojištěným nebezpečím

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
200 tis. Kč
Vyklizovací a bourací náklady

náklady na nezbytné stržení dosud stojících částí pojištěné věci
odvoz suti a na uložení nevyužitelných zbytků na místo nejbližší
vhodné a povolené skládky

10 % PČ,
max. 100 tis. Kč
10 % PČ,
max. 100 tis. Kč
10 % PČ,
max. 100 tis. Kč
Strojní a elektronická rizika

náhlé a nahodilé poškození nebo zničení pevně zabudovaných
strojních stavebních součástí pojištěných staveb

fail fail max.
50 tis. Kč
Vandalismus vč. sprejerství

vandalismus, sprejerství - znečištění, zabarvení

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
1000 tis. Kč
Odcizení - stavby

odcizení stavebních součástí, odcizení materiálu a techniky krádeží
vloupáním nebo loupeží, náklady na opravu stavebních součástí

max.
50 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
max.
500 tis. Kč
Fasáda - stavby

poškození zateplené fasády zvířetem

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
80 tis. Kč

Rozsah pojištění odpovědnosti

Volitelný limit 1 mil. Kč / 2,5 mil. Kč / 5 mil. Kč / 10 mil. Kč / 20 mil. Kč / 50 mil. Kč.

Možnost výběru připojištění občanské odpovědnosti i odpovědnosti vlastníka nemovitosti.

  Min. pojistná částka  Max. pojistná částka
Pojištění odpovědnosti 1 000 000 Kč 50 000 000 Kč
Pojištění nemovitosti

Pojištění odpovědnosti pro celou Vaši rodinu a domácí mazlíčky za cenu, která Vás nevyšplouchne.

Časově omezená sleva 40 %. Spočítejte si pojistné.

Chci sjednat

 

Proti čemu Vás ochráníme?

 

 • Krádež, loupež, vandalismus

  Požár, blesk, výbuch
  nebo kouř

 • Úder blesku

  Poškození vodou
  z vodovodu nebo kanalizace

 • Zkrat

  Vichřice, krupobití
  a další poškození deštěm

 • Povodně a záplavy

  Krádež stavebních
  součástí nebo materiálů

 • Zatečení atmosférických srážek

  Pád stromů, stožárů
  a jiných předmět

 • Vichřice

  Škody způsobené zkratem,
  přepětím a podpětím

Co vás nejvíce zajímá

Jak si pojistit nemovitost u Maxima pojišťovny (tj. dům, byt, garáž, chatu či chalupu)?

Pojistit rodinný dům si můžete v rámci produktu Komplexního pojištění majetku a odpovědnosti občanů MaxDomov. Smlouvu můžete uzavřít jednoduše online nebo můžete smlouvu uzavřít v našem Centru pojišťovacích služeb Maxima, případně využijte naši partnerskou síť. Při sjednání smlouvy je důležité dbát na aktuální cenu nemovitosti. Doporučujeme si pojistné smlouvy vždy po nějaké době aktualizovat, neboť se hodnota Vaší nemovitosti v průběhu času mění.

Kde zjistím, v jaké povodňové zóně se nachází stavba, kterou si chci pojistit?

Tuto informaci Vám na základě znalosti adresy poskytne pojišťovací poradce při sjednání smlouvy nebo si jí můžete zjistit na stránkách České asociace pojišťoven (http://www.cap.cz/kalkulacky-a-aplikace/povodnove-mapy).

Proč si sjednat pojištění nemovitosti (domu, bytu, garáže, chaty nebo chalupy)?

Pojištění domu, bytu, garáže, chaty či chalupy zaručí náhradu za škody, které vznikly například požárem, úderem blesku, vandalismem atd. Stavba je pojištěna včetně všech stavebních součástí a také k ní lze připojistit vedlejší stavby a další předměty.

Co vše ovlivňuje výši pojistného?

Výše pojistného je ovlivněna výší sjednané pojistné částky, rozsahem pojišťovaných rizik, výší spoluúčasti a lokalitou místa pojištění a řadou dalších věcí.

V případě, že si u vás pojistím nemovitost, jsou v rámci tohoto pojištění kryté zahradní stavby, bazény, ploty včetně brány a studny?

Ano, uvedené stavby si můžete připojistit jako vedlejší stavby. Stejně tak si můžete připojistit i zahradní architekturu, apod.

Vztahuje se pojištění stavby i na škody způsobené odcizením?

Ano, pokud se jedná o odcizení stavebních součástí, materiálu nebo odcizení techniky. V základu pojištění je zahrnut limit 50 tis. Kč, který si můžete navýšit.

Kryje pojištění stavby i škody způsobené přepětím?

Ano, i na tyto situace Maxima pojišťovna myslí. Přepětí je zahrnuto v základní variantě s limitem 30 tis. Kč. Zájemci si mohou přepětí také připojistit na vyšší částku. 

Mohu si při pojištění stavby připojistit i na škodu způsobenou povodní nebo záplavou?

Je to možné, avšak pouze jako připojištění. V základní variantě pojištění není povodeň ani záplava kryta.

Chrání pojištění stavby také firemní štítky, reklamní tabule a podobně?

Ne, tyto věci sloužící k podnikání nejsou v rámci pojištění stavby pojištěné.

Jaké pojištění si mám vybrat, jestliže bydlím v družstevním bytě, který je vlastněn stavebním družstvem?

V tomto případě si můžete sjednat pojištění domácnosti, které se vztahuje na zařízení bytu. Můžete sjednat i pojištění nemovitosti, ale protože nejste vlastníkem, bylo by pojištěnou osobou družstvo a případné pojistné plnění bychom vyplatili jemu.

Mohu si pojistit nemovitost nebo byt, který je ve výstavbě?

Ano, je to možné. Naše pojištění stavby ochrání Váš dům od začátku výstavby až po jeho dokončení a kolaudaci. Podmínkou je umístění stavby na území České republiky. V případě, že Vaše stavba ještě nemá přidělenou adresu, je nutné zadat do smlouvy katastrální území a parcelní z Katastru nemovitostí.

Jsem vlastníkem rodinného domu a obývám jeden byt, druhý byt pronajímám. Jakým způsobem mohu rodinný dům a domácnosti pojistit?

Vy jako vlastník rodinného domu si můžete pojistit stavbu i domácnost. Věci, které pronajímáte si můžete rovněž pojistit svoji smlouvou. Nájemník si může pojistit svoji domácnost, a to včetně pronajatých věcí (jde o věci převzaté). Záleží na Vás, které řešení je pro Vás lepší.

Žiji v družstevním bytě. Jaké pojištění si mám sjednat?

Zákonnou povinností stavebního družstva je pojistit své družstevní byty. Tudíž vy, jako obyvatel družstevního bytu, si můžete sjednat pojištění domácnosti, které se vztahuje na zařízení bytu.

Mohu si pojistit samostatně stojící garáž mimo dům bydliště?

Předmětem pojištění mohou být i samostatně stojící garáže v osobním vlastnictví včetně všech stavebních součástí, nacházející se mimo místo pojištění.

Jak postupovat v případě garáže, která je součástí rodinného domu?

Pokud je garáž samostatnou stavbou a nachází se v místě pojištění, jde o vedlejší stavbu. A lze ji jako vedlejší stavbu pojistit spolu s rodinným domem.
Je-li stavebně součástí rodinného domu, je pojištěna automaticky jako součást rodinného domu. Ale v takovém případě musí být zohledněna v pojistné částce rodinného domu, abyste nebyl podpojištěný. 

Jakým způsobem mohu provést změny na pojistné smlouvě?

V tomto případě je nutné vyplnit příslušnou žádost (Žádost o změnu na pojistné smlouvě). Vyplněný formulář je možné doručit na adresu pojišťovny několika způsoby:  

 1. e-mailem na info@maxima-as.cz
 2. poštou na adresu: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Vinohrady
 3. nebo odevzdat přes obchodního zástupce
Vztahuje se toto pojištění taky na škody způsobené ptactvem, hmyzem nebo hlodavci?

Ano, z pojištění jsou kryty škody způsobené zvířetem na zateplené fasádě.

Je nějaký termín, do kdy je potřeba uhradit pojistné?

První pojistné je potřeba uhradit do 15 dnů od obdržení návrhu. Pojistná smlouva je platná ode dne, který je uveden v návrhu. Následné pojistné je dále nutné hradit k předem stanovému termínu (první den pojistného období).

Jaké podklady musí být doloženy, aby mohla být škodní událost vyřízena co nejrychleji?

K vyřízení škodní události prosím doložte vyplněné a podepsané Oznámení škodné události, v případě poškození, zničení nebo poškození věci nabývací doklady, protokol o nahlášení odcizení, usnesení v případě odcizení nebo vloupání, a jestliže to bude možné, tak fotodokumentaci poškozených nebo zničených věcí.  Dle charakteru škody bude provedena prohlídka pojišťovnou.

Kdy mám ohlásit škodu?

Škodu je nejlepší ohlásit bezprostředně po jejím vzniku.

Moji nemovitost postihla povodeň. Stačí, když škody nafotím a začnu s úklidem, nebo mám počkat na návštěvu pracovníka pojišťovny?

Prvním krokem je nahlásit pojistnou událost a dále se s oddělením likvidace pojistných událostí domluvit na dalším postupu.

Jakým způsobem může být pojištění ukončeno?

Důvody, kdy může být pojištění ukončeno a za jakých podmínek, jsou uvedeny v příslušných pojistných podmínkách. Např. můžete pojištění vypovědět k výročnímu dni počátku pojištění, ale výpověď nám musí být doručena nejpozději 6 týdnů před tímto dnem. Nebo je možné pojištění ukončit na základě písemné dohody s pojišťovnou.