Živnostníci a drobní podnikatelé

 • Pojištění je určené pro drobné podnikatele a živnostníky.
 • Výhodné sazby a 15% sleva při sjednání online.
 • Pojištění odpovědnosti kryje podnikateli odškodnění nároků třetích osob.
 • Samozřejmostí je široká nabídka pojistných částek a vysoký limit pojištění.
Živnostníci a drobní podnikatelé

Pojištění drobných podnikatelů a živnostníků

Sjednejte si pojištění přímo z Vašeho obývacího pokoje

Napište nám

 

Pro koho je pojištění určeno?

 • Obchod s potravinami

  Obchod s potravinami

 • Obchod s potravinami

  Ubytování - penziony, hotely

 • Obchod s potravinami

  Provoz restauračních zařízení

 • Obchod s potravinami

  Kovářství, podkovářství

 • Obchod s potravinami

  Bytový dům

 • Obchod s potravinami

  Fitcentrum

Co vás nejvíce zajímá

Co je předmětem pojištění?

Předmětem pojištění jsou stavby, budovy, stavební součásti a příslušenství. Dále zásoby, vlastní věci movité, cizí věci užívané nebo převzaté, dokumentace, peníze, cennosti a cenné věci, příp. věci zvláštní umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty.

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů MaxByznys je určeno zejména drobným živnostníkům a menším firmám s ročními tržbami do 15 mil. Kč, které mají zájem chránit svůj majetek proti nenadálým a nečekaným událostem.

Jaké činnosti je možné pojistit?

 Pojištění je vhodné například pro obchod s potravinami, ubytování (hotely, penziony apod.), provoz restauračního zařízení, kovářství, podkovářství, bytový dům, fitcentra a další.

Co si lze pojistit?

Pojistit si lze soubor budov určených k podnikání, movité věci bez zásob, peněz a cenností, pojištění odpovědnosti, zásob, připojištění peněz, cenností a připojištění proti vandalismu.

Co je pojištěné v rámci pojištění budov určených k podnikání?

V rámci tohoto pojištění je obsaženo živelní pojištění, připojištění odcizení stavebních součástí a připojištění skel.

Co kryje pojištění movitých věcí bez zásob, peněz a cenností?

V pojištění je zahrnuto živelní pojištění, připojištění odcizení, připojištění technických rizik – stroje a elektronika.

Jakou ochranu nabízí pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti zahrnuje obecnou odpovědnost za újmu, odpovědnost za újmu způsobenou vadným výrobkem, odpovědnost za věci převzaté/užívané, odpovědnost za věci přinesené zaměstnanci a 3. osobami a také pojištění regresů zdravotních pojišťoven.

Co to jsou ty regresy zdravotních pojišťoven?

V rámci pojištění odpovědnosti je možné pojistit regresy zdravotních pojišťoven pro zaměstnance a 3. osoby. Jedná se o náhradu škody zdravotní pojišťovně za náklady léčení jejího pojištěnce, které pojišťovna uhradila zdravotnickému zařízení z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ale za tuto škodu odpovídá pojištěný. Obdobně se toto připojištění vztahuje i na náhradu škody institucím nemocenského pojištění.

Na co jsou Vaše zásoby chráněny v rámci pojištění zásob?

Jedná se o živelní pojištění a připojištění odcizení.

Jaká rizika kryje připojištění peněz a cenností?

Vaše peníze a cennosti budou chráněny živelním pojištěním a připojištěním odcizení.

Jaké má pojištěný povinnosti v průběhu trvání pojištění?

Pojištěný je povinen plně a pravdivě informovat o pojišťovaném riziku před i v době platnosti pojistné smlouvy, oznamovat pojišťovně všechny změny kontaktních údajů, včas a ve stanovené výši platit pojistné, dbát, aby škoda nenastala a učinit opatření ke zmírnění následků škodné události, která již nastala.

Kdy a jak provádět platby?

Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pojistné lze platit převodem z bankovního účtu (příkazem k úhradě nebo trvalým příkazem) nebo poštovní poukázkou.

Kdy krytí začíná?

Pojištění začíná dnem uvedeným jako počátek pojištění v pojistné smlouvě. Počátek pojištění je možné zadat nejdříve devátý den ode dne sjednání pojištění.

Jak si sjednat toto pojištění?

Pojištění je možné sjednat jednoduše z pohodlí Vašeho domova nebo kanceláře online. Veškeré dokumenty Vám budou zaslány na uvedený mail. Atraktivním bonusem je získání 15% slevy.

Proč si sjednat právě toto pojištění?

Mezi hlavní výhody pojištění patří velký rozsah pojistných částek a limitů pojištění, variabilní možnost nastavení krytí pojistnými nebezpečími a možnost pojištění budov, movitých věcí i odpovědnosti podnikatelů v jedné smlouvě.

Kde se na mě vztahuje pojistné krytí?

Pojištění majetku se vztahuje na místo pojištění uvedené v pojistné smlouvě. Obvykle se jedná o adresu, na které se nachází provozovna nebo výrobní prostory pojištěného, kde se nacházejí pojištěné předměty. Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na území specifikovaného státu (např. Česká republika) nebo na jinak specifikované území uvedené v pojistné smlouvě, např. Česká republika a sousední státy, Evropa nebo Celý svět vyjma USA a Kanady.

Jakým způsobem mám nahlásit změnu sídla firmy?

Dojde-li ke změně sídla firmy, je nutné tuto změnu pojistiteli bezpodmínečně písemnou formou nahlásit.

Kam se mám obrátit v případě, kdy potřebuji změnit některý z údajů na pojistné smlouvě?

V tomto případě prosím napište mail na tuto e-mailovou adresu: poptavky@maxima-as.cz.

Jaké se stanoví pojistné plnění?

Z pojištění se poskytuje náhrada nákladů na opravu nebo znovupořízení předmětu pojištění v důsledku jejich poškození, zničení nebo ztráty sjednanými pojistnými nebezpečími. Maximální výše pojistného plnění pro pojištění majetku je dána pojistnou hodnotou věci (pojistnou částkou nebo limitem plnění), v případě pojištění odpovědnosti za újmu je dána sjednaným limitem plnění. Přesný rozsah Vámi sjednaného pojištění je uveden ve Vaší pojistné smlouvě.

Jaké povinnosti má pojištěný v případě uplatňování nároku na pojistné plnění?

Kdy pojistné krytí končí? Pojištěný musí pojistnou událost nahlásit bez zbytečného odkladu, podat pravdivé informace o jejím vzniku a příčinách, předložit veškeré požadované dokumenty a postupovat dle pokynů pojišťovny a odpovědět pojišťovně pravdivě a úplně na všechny dotazy týkající se pojištění.

Kdy pojistné krytí končí?

Pojištění končí dnem, uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění. Ve smlouvě je možno dohodnout automatické prodloužení pojištění na další pojistný rok.

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Nejméně šest týdnů před koncem pojistného období (pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného období).