Pojištění domácnosti

 • Výhodná cena a maximální pojistná ochrana v jednom 
 • Toto pojištění chrání také Vaše cennostipeníze 
  a další
 • Možnost sjednání pojištění online z pohodlí Vašeho domova
 • Pojištění je možné sjednat ve třech variantách
  s různě vysokými limity

Co si mohu připojistit?

 

Vybavení domácnosti

1

Vybavení domácnosti

Peníze a cennosti

2

Peníze a cennosti

Domácí zvířata

3

Domácí zvířata

 

Ukázka limitů balíčků pro trvale obývanou domácnost 

  Ideal Excelent VIP
Živel

vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námrazy

ok ok ok
Požár a výbuch

Požár, výbuch, imploze, kouř

ok ok ok
Katastrofy

sesuv půdy, sněhová lavina, zřícení skal a zemin zemětřesení, pád stromů a stožárů

ok ok ok
Voda - základ

unikající kapalina, přetlak a zamrzání vody

ok ok ok
Voda - rozšířená

vystoupení vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek

max.
30 tis. Kč
max.
40 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
Povodeň a záplava

povodeň, záplava

připojištění,
max.10mil. Kč
připojištění,
max.10mil. Kč
připojištění,
max.10mil. Kč
Havárie rozvodů

náhlé a nahodilé poškození rozvodů plynu a elektřiny

50 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč
Elektřina

zkrat, přepětí, podpětí, krádež elektrické energie


30 tis. Kč

100 tis. Kč

200 tis. Kč
Náhradní ubytování

náhradní ubytování v případě škody

50 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč
Skla a sanitární zařízení

rozbití skla nepojištěným nebezpečím, rozbití sanitárního zařízení nepojištěným nebezpečím

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
Vyklizovací a bourací náklady

náklady na nezbytné stržení dosud stojících částí pojištěné věci
odvoz suti a na uložení nevyužitelných zbytků na místo nejbližší
vhodné a povolené skládky

10 % PČ,
max. 100 tis. Kč
10 % PČ,
max. 100 tis. Kč
10 % PČ,
max. 100 tis. Kč
Strojní a elektronická rizika

náhlé a nahodilé poškození nebo zničení pevně zabudovaných
strojních stavebních součástí pojištěných staveb

fail fail max.
50 tis. Kč
Vandalismus vč. sprejerství

vandalismus, sprejerství - znečištění, zabarvení

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Odcizení  a vandalismus

krádež vloupáním, loupež, vandalismus vč. sprejerství, náklady na
opravy stavebních součástí a náklady na výměnu zámků

30 % z PČ 50 % z PČ dle zvolené PČ
Chladící zařízení

škody na předmětech pojištění uložených vně i uvnitř chladícího
zařízení poškozené v důsledku jeho poruchy

fail
20 tis. Kč

50 tis. Kč

Rozsah pojištění odpovědnosti

Volitelný limit 1 mil. Kč / 2,5 mil. Kč / 5 mil. Kč / 10 mil. Kč / 20 mil. Kč / 50 mil. Kč.

Možnost výběru připojištění občanské odpovědnosti i odpovědnosti vlastníka nemovitosti.

  Min. pojistná částka  Max. pojistná částka  
Pojištění odpovědnosti 1 000 000 Kč 50 000 000 Kč  
Pojištění MaxDomov

Pojištění domácnosti pro celou Vaši rodinu a domácí mazlíčky za cenu, která Vás nevyšplouchne.

Časově omezená sleva 40 %. Spočítejte si pojistné.

Chci sjednat

 

Co pojištění kryje

 

 • Krádež, loupež, vandalismus

  Krádež, loupež, vandalismus vč. sprejerství

 • Úder blesku

  Úder blesku

 • Zkrat

  Zkrat, přepětí a podpětí
   

 • Povodně a záplavy

  Škody způsobené poruchou chladícího zařízení

 • Zatečení atmosférických srážek

  Zatečení atmosferických srážek

 • Vichřice

  Vichřice, krupobití a další živly

Co vás nejvíce zajímá

Co všechno je předmětem pojištění domácnosti?

Předmětem pojištění je soubor movitých věcí a jiného majetku, který tvoří zařízení domácnosti a slouží jejímu provozu nebo k uspokojování osobních potřeb pojištěného a osob žijících s ním ve společné domácnosti (pojištěné osoby). Pojištěn je majetek, který je ve vlastnictví pojištěných osob. Předmětem pojištění jsou rovněž věci převzaté za účelem užívání, které jsou téže povahy jako věci tvořící zařízení domácnosti. Pojištění se dále vztahuje na peníze a ceniny, vklady, cennosti, elektronické a optické přístroje, jízdní kola, věci sloužící k podnikání, anténní systémy, malá plavidla s pojistnou částkou do 30 000 Kč, domácí a hospodářská zvířata a také stavební součásti pojištěné domácnosti, které jsou pojištěným oprávněně užívány na základě písemné smlouvy s vlastníkem věci.

Uhradí pojišťovna škody způsobené zatečením atmosférických srážek, úderem blesku, vichřicí nebo krupobitím v rámci pojištění domácnosti? Kdo posuzuje, zda šlo o déšť, bouřku, krupobití v dané lokalitě? 

Ano, u tohoto pojištění jsou tyto škody vždy pojištěny. Připojistit si můžete i škody způsobené povodní či záplavou. Případné škody řeší oddělení likvidace pojistných událostí.

Musím mít od všech zničených věcí účty?

Doporučujeme mít schované účtu nebo jiné doklady, které jsou potřebné pro posouzení nároku a výše pojistného plnění.

Je v pojištění domácnosti pojištěna moje odpovědnost za způsobené škody?

Pojištění odpovědnosti si můžete ve smlouvě připojistit. Vztahuje se na škody způsobené v běžném občanském životě způsobené na věcech i na životě či zdraví. Toto pojištění se vztahuje na všechny osoby žijící ve společné domácnosti včetně Vašeho domácího mazlíčka.

Vztahuje se pojištění domácnosti například na věci, které si majitel pojištěné domácnosti uloží do sklepa nebo na půdu?

Ano, pojištění se vztahuje i na věci v  nebytových prostorách v budově, kde se nachází pojištěná domácnost, nebo které se nacházejí ve vedlejších budovách, avšak na stejném pozemku, jako pojištěná domácnost, a které slouží k užívání výhradně pojištěným osobám. 
Pojištění se vztahuje také na věci ve společných uzamykatelných nebytových prostorách v budově, ve které se nachází pojištěná domácnost.

Je užitečné si pojišťovat domácnost?

Ano, je. Pojištění domácnosti uplatníte v případě vloupání, požáru, vichřice nebo jiné nepředvídatelné události. Pojištění domácnosti se vztahuje na veškerý Váš majetek ve Vámi pojištěné domácnosti. Pojištění se vztahuje na peníze, cennosti, vklady, elektronické a optické přístroje, stavební součásti pojištěné domácnosti, domácí a hospodářská zvířata, jízdní kola atd.

Co všechno je předmětem pojištění domácnosti?

Předmětem pojištění je soubor movitých věcí a jiného majetku, který tvoří zařízení domácnosti a slouží jejímu provozu nebo k uspokojování osobních potřeb pojištěného a osob žijících s ním ve společné domácnosti (pojištěné osoby). Pojištěn je majetek, který je ve vlastnictví pojištěných osob. Pojištění se dále vztahuje na peníze a ceniny, vklady, cennosti, elektronické a optické přístroje, jízdní kola, věci sloužící k podnikání, anténní systémy, malá plavidla s pojistnou částkou do 30 000 Kč, domácí a hospodářská zvířata. Předmětem pojištění jsou rovněž věci převzaté za účelem užívání, které jsou téže povahy jako věci tvořící zařízení domácnosti a jsou pojištěným oprávněně užívány na základě písemné smlouvy s vlastníkem věci.  

Jaká zvířata jsou kryta z pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti se vztahuje na domácí a hospodářská zvířata, která neslouží k výdělečné nebo podnikatelské činnosti. Například se může jednat o psy, kočky, okrasné a zpěvné ptactvo, prasata, ovce, kozy, skot, koně, divoká zvířata (šelmy, plazi, opice, krokodýli apod.), jiná jízdní a tažná zvířata, terarijní zvířata, králíci, kožešinová a laboratorní zvířata chovaná v omezeném množství pro zálibu, hrabavá a vodní drůbež, zvíře sloužící jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením. 

Na jakou hodnotu se pojišťuje předměty pojištění?

Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, domácnost je pojištěna na novou cenu. Některé věci jsou však pojištěné na obvyklou cenu (např. cennosti), některé na časovou cenu (např. věci opotřebené z více než 70 %).

Vztahuje se pojištění domácnosti také na kuchyňskou linku?

Ano, kuchyňská linka vč. vestavných spotřebičů se pro účely pojištění domácnosti vždy považuje za movitou věc a je tedy také vždy pojištěna jako zařízení a vybavení domácnosti.

Kryje pojištění domácnosti také věci mých hostů nebo podnájemníků? 

Bohužel, toto pojištění se dle příslušných všeobecných pojistných podmínek nevztahuje na věci podnájemníků nebo hostů. 

Bydlím v bytovém domě. Vztahuje se pojistná ochrana také na věci uložené ve společných uzamykatelných nebytových prostorách?

Ano, pojistná ochrana se vztahuje i na věci uložené ve společných uzamykatelných nebytových prostorách v budově, ve které se nachází pojištěná domácnost.

Mohu si u Vás pojistit zařízení bytu, který pronajímám? 

Ano, je to možné. 

Je součástí pojištění domácnosti také kuchyňská linka nebo nábytek?

Ano, volně stojící nábytek je v rámci pojištění domácnosti pojištěný. Vestavěný nábytek, např. vestavěné skříně, jsou také pojištěné, ale vzhledem k tomu, že jde o stavební součást, pojistné plnění je omezeno limitem plnění sjednaným v pojistné smlouvě pro stavební součásti. Kuchyňská linka vč. vestavných spotřebičů se pro účely pojištění domácnosti vždy považuje za movitou věc a je tedy také vždy pojištěna jako zařízení a vybavení domácnosti.

Jak si mohu sjednat pojištění? 

Pojištění lze sjednat online prostřednictvím našich webových stránek, na pobočce nebo prostřednictvím našich licencovaných partnerů.

Jsou chráněny věci, které jsou uloženy ve společných prostorách? 

Ano jsou. Společné prostory jsou například kočárkárna nebo kolárna. Za pojistnou událost se považují škody na věcech, které byly uloženy ve společném uzamykatelném nebytovém prostoru a byly způsobeny odcizením dětského kočárku nebo invalidního vozíku a také působením některého ze živelných nebezpečí.

Potřebuji změnit některé údaje na pojistné smlouvě. Jakým způsobem to mám provést? 

Jestliže si přejete změnit údaje na Vaší pojistné smlouvě, vyplňte a podepište Žádost o změnu na pojistné smlouvě a my na základě toho příslušné změny provedeme. 

Kolik mi bude vyplaceno v případě pojistné události? Budu si moci za pojistné plnění pořídit například novou věc za tu, která mi byla ukradena? 

Maxima pojišťovna poskytuje v rámci pojištění majetku a odpovědnosti pojištění na novou cenu. V praxi to znamená, že v případě vzniku pojistné události Vám bude vyplaceno pojistné plnění ve výši aktuálních cen v době vzniku pojistné události. Cílem pojišťovny je vyplácet klientům takové částky, aby si mohli pořídit stejnou věc, kterou vlastnili před vznikem pojistné události. Výjimkou jsou cennosti a věci zvláštní hodnoty. U těch je pojistné plnění limitováno jeho tržní cenou. 

Jak při řešení pojistné události doložím, jaké vybavení jsem měl v domácnosti?

Při likvidaci pojistné události se tato situaci řeší doložením účtenek, fotodokumentací, záručními listy, znaleckými posudky nebo také čestným prohlášením. 

Vztahuje se pojištění domácnosti i na zapůjčené věci nebo na věci, které jsem si přinesl/a domů z práce? 

Pojištění domácnosti se vztahuje na věci převzaté za účelem užívání (nikoliv převzaté za účelem poskytnutí služby, např. opravy), které mají stejnou povahu jako věci tvořící zařízení domácnosti i na věci k výkonu povolání či k podnikání. 

Jak velká je spoluúčast? 

Výši spoluúčasti si sjednáte v pojistné smlouvě. Pouze u škod způsobených povodní či záplavou se pojištěný podílí vždy spoluúčastí ve výši 1 % z pojistného plnění, min. však 10 000 Kč.

Je v tomto pojištění zahrnuto také odcizení věcí krádeží nebo loupeží? 

Záleží na sjednané variantě pojištění. U vyšších variant ano, u základní varianty ne, ale je možné si ho i u ní do smlouvy připojistit.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

Pojistit lze domácnosti nacházející se na území České republiky. Pojištěné jsou pak pojistné události k nimž došlo na místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě. Věci, které má pojištěný na sobě, u sebe nebo je odložil na místě k tomu určeném nebo k tomu obvyklém, jsou pojištěné na území celé České republiky.

Budu se stěhovat. Je nutné pojištění domácnosti z důvodu stěhování zrušit? 

Po dobu stěhování, nejdéle však 30 dní od jeho zahájení, jsou ve stejném rozsahu místem pojištění oba byty. Uplynutím této doby pojištění obou bytů zaniká. Datum stěhování je oprávněná osoba povinna oznámit pojistiteli nejpozději do 15 dnů před zahájením stěhování.