Pojištění domácnosti

 • Výhodná cena a maximální pojistná ochrana v jednom 
 • Toto pojištění chrání také Vaše cennostipeníze 
  a další
 • Možnost sjednání pojištění online z pohodlí Vašeho domova
 • Pojištění je možné sjednat ve třech variantách
  s různě vysokými limity

Co si mohu připojistit?

 

Vybavení domácnosti

1

Vybavení domácnosti

Peníze a cennosti

2

Peníze a cennosti

Domácí zvířata

3

Domácí zvířata

 

Přehled balíčků pojištění majetku

  Ideal Excelent VIP
Živel

vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námraz

ok ok ok
Požár a výbuch

Požár, výbuch, imploze, kouř

ok ok ok
Katastrofy

sesuv půdy, sněhová lavina, zřícení skal a zemin zemětřesení, pád stromů a stožárů

ok ok ok
Doprava

náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád letadla, jeho dílů a nákladu, aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly

ok ok ok
Voda - základ

unikající kapalina, přetlak a zamrzání vody

ok ok ok
Voda - rozšířená

vystoupení vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
Povodeň a záplava

povodeň, záplava

fail fail ok
Odcizení a vandalismus

krádež vloupáním, loupežné přepadení, vandalismus

fail max. 50 % z PČ ok
Elektřina

zkrat, přepětí (vč. nepř. úder blesku), podpětí

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
Elektronika

škoda na elektrických přístrojích, škoda na optických přístrojích

max.
35 % z PČ
max.
35 % z PČ
max.
35 % z PČ
Náhradní ubytování

náhradní ubytování v případě škody

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Domácí zvířata

škody na zvířatech nesloužící k výdělečné činnosti

max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
Skla a sanitární zařízení

rozbití skla nepojištěným nebezpečím, rozbití sanitárního zařízení nepojištěným nebezpečím

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Škody na věcech mimo domácnost

škoda na kolech mimo místo pojištění, škoda na věcech v zabezpečeném prostranství, škoda na věcech osobní potřeby na sobě, škoda na věcech osobní potřeby mimo pojištění

max.
10 tis. Kč
max.
10 tis. Kč
max.
10 tis. Kč
Peníze a platební karty

škody na peněžní hotovosti nebo zneužití vkladních knížek a platebních karet

max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
Cennosti a věci zvláštní potřeby

škody na cennostech, škody na věcech zvláštní a umělecké hodnoty

max.
20 % z PČ
max.
20 % z PČ
max.
20 % z PČ

Rozsah pojištění odpovědnosti

  Ideal Excelent VIP
Újma na zdraví 1 000 000 Kč 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč
Újma na věci 500 000 Kč 2 500 000 Kč 5 000 000 Kč
Následná finanční újma 250 000 Kč 1 250 000 Kč 2 500 000 Kč
Nemajetková újma 50 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč
Pojištění MaxDomov

Pojištění domácnosti pro celou Vaši rodinu a domácí mazlíčky za cenu, která Vás nevyšplouchne.

Časově omezená sleva 40 %. Spočítejte si pojistné.

Chci sjednat

 

Co pojištění kryje

 

 • Krádež, loupež, vandalismus

  Krádež, loupež, vandalismus

 • Úder blesku

  Úder blesku

 • Zkrat

  Zkrat, přepětí a podpětí
   

 • Povodně a záplavy

  Povodně a záplavy
   

 • Zatečení atmosférických srážek

  Zatečení atmosferických srážek

 • Vichřice

  Vichřice, krupobití a další živly

Co vás nejvíce zajímá

Co všechno je předmětem pojištění domácnosti?

Předmětem pojištění je soubor movitých věcí a jiného majetku, který tvoří zařízení domácnosti a slouží jejímu provozu nebo k uspokojování osobních potřeb pojištěného a osob žijících s ním ve společné domácnosti (pojištěné osoby). Pojištěn je majetek, který je ve vlastnictví pojištěných osob. Předmětem pojištění jsou rovněž věci převzaté za účelem užívání, které jsou téže povahy jako věci tvořící zařízení domácnosti. Pojištění se dále vztahuje na peníze a ceniny, vklady, cennosti, elektronické a optické přístroje, jízdní kola, věci sloužící k podnikání, anténní systémy, malá plavidla s pojistnou částkou do 30 000 Kč, domácí a hospodářská zvířata a také stavební součásti pojištěné domácnosti, které jsou pořízené nebo užívané na základě nájemní smlouvy. 

Uhradí pojišťovna škody způsobené zatečením atmosférických srážek, bouřkou nebo krupobití v rámci pojištění domácnosti? Kdo posuzuje, zda šlo o déšť, bouřku, krupobití v dané lokalitě? 

Ano, u tohoto pojištění již v základním rozsahu hradíme škody způsobené krupobitím nebo úderem blesku. V rozšířeném rozsahu připojišťujeme i škody způsobené povodní či záplavou. Případné škody řeší oddělení likvidace pojistných událostí.

Musím mít od všech zničených věcí účty?

Doporučujeme mít schované účtu nebo jiné doklady, které jsou potřebné pro posouzení nároku a výše pojistného plnění.

Je v pojištění domácnosti pojištěna moje odpovědnost za způsobené škody?

Ano, platí u online sjednání. Vztahuje se na škody způsobené v běžném občanském životě, které se vztahují nejen na škody na věcech, ale také na škody na zdraví. Toto pojištění se vztahuje na všechny členy pojištěné domácnosti včetně Vašeho domácího mazlíčka.

Vztahuje se pojištění domácnosti například na věci, které si majitel pojištěné domácnosti uloží do sklepa nebo na půdu?

Ano, pojištění se vztahuje na nebytové prostory v budově, kde se nachází pojišťovaná domácnost, a které slouží k užívání výhradně oprávněné osobě a jsou uzamykatelné. Limit pojistného je 15 % z pojistné částky základního pojištění.

Je užitečné si pojišťovat domácnost?

Pojištění domácnosti uplatníte v případě krádeže, požáru, povodně nebo jiné nepředvídatelné události. Pojištění domácnosti se vztahuje na veškerý Váš majetek ve Vámi pojištěné domácnosti. Pojištění se vztahuje na peníze, cennosti, vklady, elektronické a optické přístroje, stavební součásti pojištěné domácnosti, domácí a hospodářská zvířata, jízdní kola atd.

Co všechno je předmětem pojištění domácnosti?

Předmětem pojištění je soubor movitých věcí a jiného majetku, který tvoří zařízení domácnosti a slouží jejímu provozu nebo k uspokojování osobních potřeb pojištěného a osob žijících s ním ve společné domácnosti (pojištěné osoby). Pojištěn je majetek, který je ve vlastnictví pojištěných osob. Předmětem pojištění jsou rovněž věci převzaté za účelem užívání, které jsou téže povahy jako věci tvořící zařízení domácnosti. Pojištění se dále vztahuje na peníze a ceniny, vklady, cennosti, elektronické a optické přístroje, jízdní kola, věci sloužící k podnikání, anténní systémy, malá plavidla s pojistnou částkou do 30 000 Kč, domácí a hospodářská zvířata a také stavební součásti pojištěné domácnosti, které jsou pořízené nebo užívané na základě nájemní smlouvy. 

Jaká zvířata jsou kryta z pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti se vztahuje na domácí a hospodářská zvířata nesloužící k podnikání, konkrétně se jedná o psy, kočky, okrasné a zpěvné ptactvo, prasata, ovce, kozy, skot, koně, divoká zvířata (šelmy, plazi, opice, krokodýli apod.), jiná jízdní a tažná zvířata, terarijní zvířata, králíci, kožešinová a laboratorní zvířata chovaná v omezeném množství pro zálibu, hrabavá a vodní drůbež, zvíře sloužící jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením. Za domácí a hospodářská zvířata se v žádném případě nepovažují zvířata sloužící k výdělečné nebo podnikatelské činnosti. 

Na jakou hodnotu se pojišťuje předměty pojištění?

Pojistnou hodnota předmětu pojištění je nová, popř. časová cena věci. Pojištění domácnosti se sjednává na novou cenu věci. Bude-li pojištěná věc poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena vyplácí pojistitel plnění v časové ceně.

Vztahuje se pojištění domácnosti také na kuchyňskou linku?

Ano, na kuchyňskou linku se vztahuje pojištění domácnosti jako na stavební součást pojištěné domácnosti. 

Kryje pojištění domácnosti také věci mých hostů nebo podnájemníků? 

Bohužel, toto pojištění se dle příslušných všeobecných pojistných podmínek nevztahuje na věci podnájemníků nebo hostů. 

Bydlím v bytovém domě. Vztahuje se pojistná ochrana také na věci uložené ve společných uzamykatelných nebytových prostorách?

Ano, za pojistnou událost se považují škody vzniklé odcizením dětského kočárku nebo invalidního vozíku, působením některého ze živelných nebezpečí, odcizením jízdního kola za podmínky, že kolo musí být řádně zabezpečeno.

Mohu si u Vás pojistit zařízení bytu, který pronajímám? 

Ano, je to možné. Pojištění se vztahuje na stavební součásti a jeho vnitřní vybavení (nábytek apod.). Ale nevztahuje se na škodu způsobenou nájemníkem.

Je součástí pojištění domácnosti také kuchyňská linka nebo nábytek?

Ano je, ale za podmínky, že se jedná o vestavěný nábytek, který je pevně spjat se stavbou.

Jak si mohu sjednat pojištění? 

Pojištění lze sjednat online prostřednictvím našich webových stránek, na pobočce nebo prostřednictvím našich licencovaných partnerů.

Jsou chráněny věci, které jsou uloženy ve společných prostorách? 

Ano jsou. Společné prostory jsou například kočárkárna nebo kolárna. Za pojistnou událost se považují škody na věcech, které byly uloženy ve společném uzamykatelném nebytovém prostoru a byly způsobeny odcizením dětského kočárku nebo invalidního vozíku a také působením některého ze živelných nebezpečí.

Potřebuji změnit některé údaje na pojistné smlouvě. Jakým způsobem to mám provést? 

Jestliže si přejete změnit údaje na Vaší pojistné smlouvě, vyplňte a podepište Žádost o změnu na pojistné smlouvě a my na základě toho příslušné změny provedeme. 

Kolik mi bude vyplaceno v případě pojistné události? Budu si moci za pojistné plnění pořídit například novou věc za tu, která mi byla ukradena? 

Maxima pojišťovna poskytuje v rámci pojištění majetku a odpovědnosti pojištění na novou cenu. V praxi to znamená, že v případě vzniku pojistné události Vám bude vyplaceno pojistné plnění ve výši aktuálních cen v době vzniku pojistné události. Cílem pojišťovny je vyplácet klientům takové částky, aby si mohli pořídit stejnou věc, kterou vlastnili před vznikem pojistné události. Výjimkou jsou cennosti a věci zvláštní hodnoty. U těch je pojistné plnění limitováno jeho tržní cenou. 

Jak při řešení pojistné události doložím, jaké vybavení jsem měl v domácnosti?

Při likvidaci pojistné události se tato situaci řeší doložením účtenek, fotodokumentací, záručními listy, znaleckými posudky nebo také čestným prohlášením. 

Vztahuje se pojištění domácnosti i na zapůjčené věci nebo na věci, které jsem si přinesl/a domů z práce? 

Pojištění domácnosti se vztahuje na věci převzaté za účelem užívání, a které mají stejnou povahu jako věci tvořící zařízení domácnosti. 

Jak velká je spoluúčast? 

Pojištění i připojištění se sjednává se spoluúčastí uvedenou v pojistné smlouvě, mimo újmy způsobené povodní, kdy se pojištěný podílí spoluúčastí ve výši 5 % z pojistného plnění, min. však 5000 Kč. 

Je v tomto pojištění zahrnuto také odcizení věcí krádeží nebo loupeží? 

Toto pojistné nebezpečí lze sjednat jako připojištění k základní variantě pojištění domácnosti. 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, pojištění majetku se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo na území České republiky, na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění. Škody na věcech mimo domácnost, například na kolech nebo na věcech osobní potřeby mimo místo pojištění jsou kryty do výše 10 tis. Kč.

Budu se stěhovat. Je nutné pojištění domácnosti z důvodu stěhování zrušit? 

Po dobu stěhování, nejdéle však 30 dní od jeho zahájení, jsou ve stejném rozsahu místem pojištění oba byty. Uplynutím této doby pojištění obou bytů zaniká. Datum stěhování je oprávněná osoba povinna oznámit pojistiteli nejpozději do 15 dnů před zahájením stěhování.