Podnikatelé a průmysl

  • Maxima pojišťovna má dlouholeté zkušenosti
    s pojišťováním rizik malých, středních a velkých podnikatelů i korporací.
  • Vaše smlouva bude sestavena podle Vašich individuálních potřeb. 
  • Platit tak budete pouze za to, co si potřebujete pojistit.
  • Zajistným makléřem je Aon Central and Eastern Europe, vedoucím zajistitelem je SCOR Global P & C.

Co vás nejvíce zajímá

Kdo je v rámci tohoto pojištění oprávněnou osobou? 

Oprávněnou osobou je pojištěný.

Na co se pojištění nevztahuje?

Přesný rozsah Vámi sjednaného pojištění a výluk z něj je uveden ve Vaší pojistné smlouvě. Pojištění se standardně nevztahuje například na plavidla, letadla, kolejová vozidla, pozemky, rostliny, porosty, ložiska nerostů, povrchové a podzemní vody, válečné události, stávky, teroristické akty, chemické a biologické kontaminace, zásah státní moci nebo veřejné správy, působení jaderné energie a také na škodu způsobenou úmyslně pojištěným, pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou osobou. Pojišťovna dále nemusí vyplácet pojistné plnění v případě, že při sjednání pojištění došlo k zatajení některých informací, nebo v případě, kdy pojištěný spáchal nebo páchá trestnou činnost.  

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

Přesný rozsah Vámi sjednaného pojištění, výluk a všechny parametry pojištění naleznete v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách. Standardně se pojištěný podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí. Škody způsobené povodní, záplavou nebo vichřicí nejsou kryty po dobu 10 dnů od sjednání pojištění (tzv. čekací doba). Při nedodržení způsobu zabezpečení věcí proti krádeži se pojistné plnění snižuje na limit, který dle pojistných podmínek odpovídá reálnému způsobu zabezpečení věcí.

Jak je určeno místo pojištění?

Pojištění majetku se vztahuje na místo pojištění uvedené v pojistné smlouvě. Obvykle se jedná o adresu, na které se nachází provozovna nebo výrobní prostory pojištěného (tj. místo, kde se nacházejí pojištěné předměty). 

Jaké má pojištěný povinnosti během trvání pojištění?

Pojištěný je během trvání pojištění mimo jiné povinen plně a pravdivě informovat o pojišťovaném riziku před i v době platnosti pojistné smlouvy, oznamovat pojišťovně všechny změny kontaktních údajů, včas a ve stanovené výši platit pojistné a dbát, aby škoda nenastala a učinit opatření ke zmírnění následků škodné události, která již nastala. 

Kdy a jak provádět platby?

Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pojistné lze platit převodem z bankovního účtu (příkazem k úhradě nebo trvalým příkazem) nebo poštovní poukázkou. Variabilní symbol je číslo Vaší pojistné smlouvy.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Pojištění majetku se vztahuje na místo pojištění uvedené v pojistné smlouvě. Obvykle se jedná o adresu, na které se nachází provozovna nebo výrobní prostory pojištěného, kde se nacházejí pojištěné předměty. Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na území specifikovaného státu (např. Česká republika) nebo na jinak specifikované území uvedené v pojistné smlouvě (např.: Česká republika a sousední státy, Evropa, Celý svět vyjma USA a Kanady).

Jak lze pojištění sjednat?

Pojištění majetku podnikatelů lze sjednat na základě vyplněného příslušného dotazníku, který zašlete na e-mail poptavky@maxima-as.cz

Kdy pojistné krytí začíná?

Pojištění začíná dnem uvedeným jako počátek pojištění v pojistné smlouvě.

Jakým způsobem mám nahlásit změnu korespondenční adresy?

Dojde-li ke změně Vaší korespondenční adresy, je nutné tuto změnu pojistiteli bezpodmínečně písemnou formou nahlásit na adresu:  
MAXIMA pojišťovna, a.s.,
Italská 1583/25,
120 00 Praha 2 Vinohrady.

Kolik mi bude vyplaceno v případě pojistné události? Budu si moci za pojistné plnění pořídit například novou věc za tu, která mi byla ukradena?

Výše pojistného plnění je určena tím, na jakou cenu je konkrétní věc pojištěna. V případě pojištění na novu cenu  vám při  pojistné události bude vyplaceno pojistné plnění ve výši aktuálních cen nové věci v době vzniku pojistné události. Cílem pojišťovny je vyplácet klientům takové částky, aby si mohli pořídit stejnou věc, kterou vlastnili před vznikem pojistné události.

Co je to čekací doba?

Čekací doba je období, které následuje po sjednání pojištění. Zpravidla trvá několik dní. V této době není možné uplatňovat právo na plnění z pojistných událostí. Standardně je čekací doba sjednávána pro pojištění katastrofických rizik, jako je povodeň a záplava či vichřice a krupobití. 

Jaké má pojištění povinnosti v případě uplatnění nároku na pojistné plnění?

Jestliže pojištěný uplatňuje nárok na pojistné plnění, musí dodržovat následující: 

  1. Pojistnou událost nahlásit bez zbytečného odkladu
  2. Podat pravdivé informace o jejím vzniku a příčinách
  3. Předložit veškeré požadované dokumenty a postupovat dle pokynů pojišťovny
  4. Odpovědět pojišťovně pravdivě a úplně na všechny dotazy týkající se pojištění.
Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojistnou smlouvu je možné písemně vypovědět do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy (pojištění v tomto případě zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby), nejméně šest týdnů před koncem pojistného období (pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného období) nebo do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně (pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby).
Kdy pojistné krytí končí?

Pojištění končí dnem, uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění. Ve smlouvě je možno dohodnout automatické prodloužení pojištění na další pojistný rok.