Dožití

Dožití je doba, která nastane v případě, kdy se pojištěný dožije dne uvedeného ve smlouvě jako konec pojištění.