Formy pojištění

Formy pojištění se rozlišují podle právního důvodu vzniku pojištění, a to na:

  • zákonné - vzniká tím, že k určitému datu existuje skutečnost stanovená právním předpisem, se kterou spojuje zákon vznik pojištění bez projevu vůle pojištěného subjektu či pojistníka, a trvá po celou dobu existence této skutečnosti bez ohledu na vůli jeho účastníků, (např. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání), neuzavírá se pojistná smlouva,
  • povinné smluvní - vzniká na základě souhlasného projevu vůle pojistitele a pojistníka, avšak sjednání povinného pojištění je právním předpisem s ohledem na společenský zájem uloženo (např. pojištění odpovědnosti za provozování motorových vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu daňových poradců),
  • smluvní dobrovolné - jako svobodný projev vůle účastníků pojištění, přičemž pojistník není ničím omezen při rozhodování o tom, zda pojistnou smlouvu uzavře, či nikoliv.