Limit pojistného plnění

Limit pojistného plnění vyjadřuje horní hranici pojistného plnění pojistitele, tzn. pojistitel hradí pouze do určité částky.