Náhrada škody a nemajetkové újmy

Náhrada škody a nemajetkové újmy je založena na povinnosti pojistitele poskytnout náhradu škody v případě vzniku pojistné události. Pojistné plnění má určený strop, do kterého je možné vyplácet pojistné plnění.