Oprávněná osoba

Oprávněná osoba je jedinec, kterému vzniklo právo na výplatu pojistného plnění. Může jím být pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která je jako oprávněná osoba uvedená v pojistné smlouvě.