Pojistné riziko

Pojistné riziko se může stát předmětem smlouvy, tj. že na něj může být uzavřena pojistná smlouva na základě pojistných podmínek. Pojistné riziko musí splňovat několik požadavků. První z nich je, že musí být identifikovatelné, dále vzniklá újma musí být vyčíslitelná a pojistná událost musí vzniknout nahodile. Posledním důležitým požadavkem ekonomická přijatelnost pro pojištěného, pojistníka i komerční pojišťovnu.