Povinnost oznámit pojistnou událost

Povinnost oznámit pojistnou událost je závazek pojistníka, který musí bez zbytečného odkladu pojistiteli nahlásit, že došlo ke vzniku pojistné události. Pojistník musí poskytnout pojistiteli pravdivé informace o vzniku pojistné události, dále musí dle skutečnosti popsat rozsah následků a předložit potřebné dokumenty a postupovat způsobem, který je uveden v pojistné smlouvě.