Přímá pojistná smlouva

Přímá pojistná smlouva je taková smlouva, která byla uzavřena mezi pojistitelem a pojistníkem.