Základní práva pojištěného

Základní práva pojištěného jsou tyto: právo na pojistné plnění v případě vzniku pojistné události, právo na přiměřenou zálohu na pojistné plnění a právo být obeznámen s rozsahem a obsahem pojištění.