Základní práva pojistitele

Základní práva pojistitele jsou následující: právo na pojistné, právo na snížení pojistného plnění a právo na postih.