Zánik pojištění

Zánik pojištění vzniká v případě uplynutí doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, nezaplacením pojistného, dohodou, výpovědí nebo odstoupením.