Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu podnikatele

  • Maxima pojišťovna má dlouholeté zkušenosti
    s pojišťováním rizik malých, středních a velkých podnikatelů i korporací.
  • Vaše smlouva bude sestavena podle Vašich individuálních potřeb. 
  • V rámci specifických případů nabízíme také soupojištění. Platit tak budete pouze za to, co si potřebujete pojistit.
  • Zajistným makléřem je Aon Central and Eastern Europe, vedoucím zajistitelem je SCOR Global P & C.

Co si mohu pojistit?

 

Stavby

Stavby (budovy a ostatní stavby, stavební součásti, ploty, chodníky, technická zařízení)
Stroje a elektroniku

 

Věci hmotné movité, specifické movité věci

Věci hmotné movité, zásoby
a specifické movité věci
 (cennosti a cenné věci, dokumentace, věci zvláštní hodnoty)

 

Skla, světelné reklamy, nápisy

Skla (pevně spojená s budovou či stavbou)
Světelné reklamy, nápisy, pulty a vitríny

 

finanční ztráta

Finanční ztrátu 
(ušlý zisk,nájemné a stálé náklady)
při přerušení provozu

 

 

MaxByznys

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu podnikatele

Vhodné pojištění pro střední i velké podniky a korporace

Sjednejte si pojištění

Co vás nejvíce zajímá

Na jaké typy odpovědnosti se toto pojištění vztahuje? 

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele se vztahuje na právní předpis stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jiné osobě v přímé souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, pro který je sjednáno pojištění. Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovitosti sloužící k výkonu činnosti uvedené v pojistné smlouvě. Dále se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Co je předmětem pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele?

Předmětem pojištění je újma na majetku a zdraví třetích osob v souvislosti s podnikatelskou činností, újma způsobená vadným výrobkem a také újma způsobená vadnou prací po předání. 

Na jaké škody se pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele vztahuje?

Jedná se o škody, které může pojištěný způsobit na životě nebo zdraví nebo na věci. Z pojištění je hrazena také následná finanční újma. Pojištění kryje také škody, které vznikly pojištěnému provozní činností, výkonem vlastnických práv, správy a držby nemovitosti nebo vadným výrobkem. 

Co je to obecná odpovědnost za újmu?

Pojištění se sjednává pro případ, že je pojistníkovou podnikatelskou činností způsobena jinému škoda na zdraví, životě nebo na věci, a je za ní podle právních předpisů zodpovědný. Dále se pojištění vztahuje i na tzv. následnou finanční škodu a také odpovědnost z držby, vlastnictví nebo nájmu nemovitosti.

Jaký majetek lze pojistit?

Předmětem pojištění jsou stavby, budovy, stavební součásti a příslušenství. Dále zásoby, vlastní věci movité, cizí věci užívané nebo převzaté, dokumentace, peníze, cennosti a cenné věci, příp. věci zvláštní umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty. Pojistit lze předměty ve Vašem vlastnictví nebo správě, pronajaté prostory, věci převzaté za účelem provedení práce nebo věci užívané.

Co všechno kryje pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem?

K pojištění obecné odpovědnosti je možné připojistit i odpovědnost za újmu způsobenou vadným výrobkem. Je-li pojištěný výrobce a dojde-li v důsledku vady Vašeho výrobku k újmě na zdraví, k usmrcení nebo ke škodě na věci třetích osob, odpovídá tak za vzniklou škodu.

Jaké věci jsou kryté v rámci připojištění odpovědnosti za věci převzaté nebo užívané?

K pojištění obecné odpovědnosti je možné připojistit i odpovědnost za věci převzaté a užívané. Jedná o druh připojištění odpovědnosti za cizí věci, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.) nebo které oprávněně užívá, dojde-li k jejich poškození, zničení nebo pohřešování. Toto připojištění se nevztahuje na dopravní prostředky.

V jakých případech je možné aplikovat připojištění odpovědnosti za věci vnesené zaměstnanci a 3. osobami?

K pojištění obecné odpovědnosti za újmu je možné připojistit i odpovědnost za věci vnesené zaměstnanci a 3. osobami. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor pojištěného vyhrazených k uložení věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány pojištěnému nebo některému z pracovníků pojištěného a pojištěný je za ně odpovědný.

Co jsou regresy zdravotních pojišťoven?

V rámci obecné odpovědnosti za újmu jsou pojištěny také regresy zdravotních pojišťoven pro zaměstnance a 3. osoby. Jedná se o náhradu škody zdravotní pojišťovně za náklady léčení jejího pojištěnce, které pojišťovna uhradila zdravotnickému zařízení z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ale za tuto škodu odpovídá pojištěný. Obdobně se toto připojištění vztahuje i na náhradu škody institucím nemocenského pojištění. 

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění se standardně nevztahuje na plavidla letadla, kolejová vozidla, pozemky, rostliny, porosty, ložiska nerostů, povrchové a podzemní vody, válečné události, stávky, teroristické akty, chemické a biologické kontaminace, zásah státní moci nebo veřejné správy, působení jaderné  energie nebo na škodu způsobenou úmyslně pojištěným, pojistníkem nebo oprávněnou osobou. Pojišťovna dále není povinna vyplatit pojistné plnění v případě, kdy pojištěný spáchal trestnou činnost. Bližší vymezení výluk z pojištění je uvedeno v příslušných pojistných podmínkách. Náhrada újmy může být v některých případech omezena zákonem nebo smlouvou. Přesné znění omezení Vámi sjednaného pojištění je uvedeno ve Vaší pojistné smlouvě.

Jaká pojistná nebezpečí toto pojištění kryje v rámci majetku určeného k podnikání?
Jedná se o živelní nebezpečí (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, povodeň a záplava, vichřice a krupobití, sesuv půdy, zemětřesení, vodovodní škody apod.), odcizení, vandalismus (včetně sprejerství), loupež přepravovaných peněz nebo cenností, poškození či rozbití skla, poškození nebo zničení stroje nebo elektronického zařízení, přerušení provozu z důvodu věcné škody a o poškození nebo odcizení během silniční přepravy. 
Jak se určuje výše plnění v případě škody?

V rámci pojištění se poskytuje náhrada nákladů na opravu nebo znovupořízení předmětu pojištění v důsledku jejich poškození, zničení nebo ztráty sjednanými pojistnými nebezpečími. Maximální výše pojistného plnění pro pojištění majetku je dána pojistnou hodnotou věci (pojistnou částkou nebo limitem plnění), v případě pojištění odpovědnosti za újmu je dána sjednaným limitem plnění. Přesný rozsah Vámi sjednaného pojištění je uveden ve Vaší pojistné smlouvě.