Pojištění přerušení provozu

 

Pojištění přerušení provozu

Toto pojištění se sjednává pro případ následných škod způsobených přerušením provozu z důvodu věcné škody na pojištěném majetku v důsledku pojištěných živelních nebezpečí. Následnou škodou se pro účely pojištění firmy rozumí:

  • ušlý provozní zisk z výrobní a obchodní činnosti, který by jinak pojištěný dosáhl za období přerušení provozu, nejdéle však za dobu ručení,

  • stálé náklady, specifikované v pojistné smlouvě, které musí pojištěný bezpodmínečně vynaložit i v případě přerušení provozu, nejdéle však za dobu ručení.

Pojištěny nejsou variabilní náklady, které během přerušení provozu nenabíhají, a to například výdaje za suroviny, materiál, technologickou energii a za odebrané zboží, pokud se nejedná o výdaje na udržování provozu, atd.