Pojištění odcizení a vandalismu

 

Pojištění odcizení a vandalismu

Předmětem pojištění jsou věci hmotné movité, zásoby a stavby (stavební součásti, ploty, chodníky, technická zařízení) a zvířata ve vlastnictví pojištěného, které pojištěný oprávněně užívá (věci v užívání) nebo které pojištěný převzal na základě písemné smlouvy za účelem splnění svého závazku (věci převzaté). Dále to jsou specifické movité věci (peníze, cennosti, cenné věci, věci zvláštní hodnoty, dokumentace, zábranné prostředky určené k ochraně pojištěné věci před odcizením).

Pojistná nebezpečí:

  • krádež vloupáním

  • loupež

  • vandalismus

  • odcizení peněz a cenností loupeží při jejich přepravě

V případě pojistné události je pro rozhodující pro výši plnění skutečně překonaná překážka, nikoli celkový teoretický stupeň zabezpečení. 

Připojištění:

  • odcizení hasicích zařízení v budově

  • sprejerství