Pojištění odpovědnosti

 

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jiné osobě v přímé souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, pro který je sjednáno pojištění. Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovitosti sloužící k výkonu činnosti uvedené v pojistné smlouvě. Dále se pojištění vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.


K pojištění odpovědnosti lze sjednat další specifická připojištění, např:

  • újmy na věcech užívaných
  • újmy na věcech převzatých 
  • čisté finanční škody
  • neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti
  • odškodnění duševních útrap
  • znečištění životního prostředí
  • atd.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že příčina vzniku újmy, tj. porušení povinnosti nebo jiná právní skutečnost nastala v době trvání pojištění.
U vady výrobku nebo práce, musí být splněn předpoklad, že výrobek byl uveden do oběhu v době trvání pojištění, resp. práce byla vykonána a její výsledky předány odběrateli v době trvání pojištění.