Škody z pojištění majetku a odpovědnosti

 

Škody z pojištění majetku a odpovědnosti

 • V případě, že se Vám stane pojistná událost na pojištěném majetku, situaci nám co nejdříve oznamte a zároveň s tím nám doručte příslušný formulář, který naleznete v dolní sekci stránky. Jakmile zaslaný formulář obdržíme, co nejdříve Vás budeme kontaktovat a řešit s Vámi další postup.
 • Zabezpečte místo škody ideálně tak, aby nedocházelo ke zvětšování rozsahů nebo následků škody. Nechte vše na svém místě, zaměstnanci pojišťovny si vše zdokumentují. V případě, že to není z jakýchkoli příčin možné (např. z hygienických důvodů), zdokumentujte rozsah škody sám nebo s pomocí nezávislého svědka.
 • Pořiďte fotodokumentaci poškozených věcí. Vyfoťte pokud možné jak celkový pohled na poškozené věci (nemovitost a movité předměty), tak i detaily poškozených částí.Zároveň poškozené věci nelikvidujte a ponechte k případné prohlídce do doby skončení šetření.
 • U poškozených staveb sepište rozměry poškozených stavebních součástí včetně druhu materiálu (např. rozměry místností včetně jejich výšky, druh malby; délku a druh materiálu poškozených okapů; plochu a typ poškozené střešní krytiny, případně počet poškozených střešních tašek; uveďte případný vnitřní či venkovní obklad stěn – materiál, rozměry, počet kusů atp.).
 • Jestliže to vyžaduje situace (požár, krádež, vandalismus), oznamte tuto skutečnost také dalším orgánům (Policii České republiky, Hasičskému záchrannému sboru, Hygienické službě apod.).
 • Důležitým krokem je příprava všech potřebných dokladů a dokumentů, které jsou nezbytné k vyřízení pojistné události. Připravte si soupis poškozených či odcizených věcí s uvedením pořizovací ceny a stáří. Pokud máte, najděte k poškozeným věcem pořizovací doklady (nabývací doklady, smlouvy, faktury apod.).

V případě, že se Vám stane pojistná událost na pojištěném majetku nebo potřebujete nahradit škodu, je nutné pojišťovně doručit tyto dokumenty:

 1. Vyplněné Oznámení škodné události.
 2. V případě poškození, zničení nebo odcizení je žádoucí k oznámení přiložit nabývací doklad.
 3. Protokol o nahlášení odcizení nám zašlete v případě odcizení nebo vloupání.
 4. Při řešení Vaší pojistné události nám pomůže také fotodokumentace poškozených věcí nebo vzniklého poškození, avšak není nutné jí přikládat.

Jestliže se Vám stane pojistná událost, která se týká Vaší odpovědnosti, k jejímu úspěšnému vyřízení je nutné doložit: 

 • Vyplněnou Žádost o náhradu škody z pojištění odpovědnosti podepsanou oběma stranami (pojištěným i poškozeným) nebo uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným (výzva k úhradě, či jiný doklad prokazující požadavek poškozeného na náhradu škody a vyplněný formulář Oznámení škodné události - pojištění majetku a odpovědnosti.
 • Při řešení Vaší pojistné události nám pomůže také fotodokumentace poškozených věcí nebo vzniklé poškození.
 • Další požadavky požadavky zpravidla bývají dle charakteru škody upřesněny likvidátorem po vyhodnocení základních informací a dostupných podkladů.

Výše uvedené podklady doručte pojišťovně některým z níže uvedených způsobů:

 • poštou: Maxima pojišťovna a.s., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 Vinohrady
 • e- mailemLPU@maxima-as.cz
 • faxem: +420 273 190 412

Na základě charakteru škody může být provedena prohlídka pojišťovnou.