U některých profesí zákon ukládá povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti za škodu

odpovědnost podnikatelů

U některých profesí zákon ukládá povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti za škodu. Kdo ho musí uzavírat a před čím pojištěné chrání? 
   
Při výkonu některých profesí, jako je např. realitní zprostředkovatel, advokát, auditor či notář, zákon ukládá pojištění profesní odpovědnosti, toto pojištění má krýt škody vzniklé v souvislosti s výkonem konkrétní profese. Pojištění profesní odpovědnosti chrání pojištěného při vzniku škody v souvislosti s výkonem jeho povolání před nepředvídanými finančními náklady. 
Pojistné krytí
Pojištění profesní odpovědnosti kryje odpovědnost podnikatele za újmu způsobenou vadou odborné služby. Povinnost sjednat toto pojištění u mnoha profesí vyplývá ze zákona. 
Většina pojišťoven při pojištění odpovědnosti za škodu hradí škody způsobené v souvislosti s výkonem definované profese, pojišťovny pak platí finanční škodu poškozenému a případné náklady na právní zastoupení při vznesení žaloby proti pojištěnému. Pojistné smlouvy se sjednávají s platností na určité území, např. EU nebo ČR, a je také zmíněno dle jakých právních norem se při sporu bude případně postupovat.

Pojištění Maxima pojišťovny hradí:

 •  újmu způsobenou poškozenému ublížením na zdraví nebo usmrcením,
 •  škodu způsobenou poškozenému zničením, poškozením nebo pohřešováním hmotné věci, kterou má poškozený ve vlastnictví nebo v oprávněném užívání,
 •  škodu způsobenou poškozenému zraněním, usmrcením nebo pohřešováním zvířete, které má poškozený ve vlastnictví nebo v oprávněném užívání.

A s tím související:

 •  náhrada nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči,
 •  regresní náhrada dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění,
 •  náhrada duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému, 
 •  následná finanční škoda, 
 •  čistá finanční škoda. 

Obvyklým připojištěním pak je provozní odpovědnost při výkonu podnikatelské činnosti a odpovědnost za převzaté dokumenty.
U každého pojištění jsou tzv. výjimky z pojištění
Pojištění profesní odpovědnosti neochrání pojištěného například před škodou vzniklou při nedodržení lhůty při dodání výrobku ani při škodě vzniklé při obchodování s cennými papíry.

V podmínkách pojištění se také setkáme s výlukou na škody způsobené živelnými pohromami jako je eroze půdy, její sesedání nebo vibrace.
Vyloučeny jsou také nepojistitelné škody z válečných událostí nebo terorismu, škody související s kybernetickými riziky nebo škody vzniklé z platební neschopnosti pojištěného, ale i škody způsobené mateřské společnosti. 
Pochopitelně i protiprávní jednání jako jsou trestné činy a nepoctivé chování je vyňato ve všech pojišťovnách z profesního pojištění odpovědnosti.

Pro jaké profese je pojištění určeno
Jednu skupinu tvoří ekonomické a právní profese, mezi nimiž jsou daňoví poradci, účetní, advokáti, notáři, auditoři, soudní exekutoři a správci konkurzní podstaty. 
Další skupinou jsou provozovatelé nestátních zdravotních organizací, a to zubní lékaři, lékárny, ale i ambulantní lékaři a veterinární lékaři.
V neposlední řadě se pojišťují také pojišťovací agenti, makléři, správci nemovitostí a realitní zprostředkovatelé, ale třeba i architekti a myslivci.
Pojištění profesní odpovědnosti si však sjednávají i ti, kterým to zákon výslovně nepřikazuje, mezi takovými profesemi bychom mimo jiné našli účetní, osoby vykonávající činnosti administrativní povahy nebo daňové poradce, překladatele a tlumočníky.
Maxima pojišťovna aktuálně nabízí pojištění pro tyto profese: 

 •  Advokát
 •  Auditor
 • Autorizovaný architekt, inženýr, projektová činnost ve výstavbě
 • Autorizovaný architekt, inženýr, projektová činnost ve výstavbě – pouze interiérová, zahradní a krajinářská tvorba
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Daňový poradce
 • Dražebník
 • Energetický specialista oprávněný zpracovávat energetický audit a energetický posudek
 • Insolvenční správce vč. výkonu činnosti likvidátora (u právnické osoby v likvidaci)
 • Oceňování majetku
 • Překladatel, Tlumočník
 • Realitní zprostředkování
 • Zprostředkování pojištění nebo zajištění v postavení samostatného zprostředkovatele (pojišťovací agent/pojišťovací makléř)
 • Samostatný zprostředkovatel penzijního spoření 
 • Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru 
 • Poskytování služeb v oblasti oddlužení 
 • Poskytování software
 • Znalec

Pojištění obecné, tzv. provozní odpovědnosti podnikatelů

Dalším typem produktu je Pojištění (obecné) odpovědnosti za újmu, které by měl mít uzavřeno každý podnikatel, ať už mu to zákon ukládá či nikoliv. Předejít tím může mnohým nepříjemnostem spojeným např. s požárem, držbou nemovitosti, případně majetkovou újmou. Maxima pojišťovna umožňuje na jedné smlouvě sjednat pojištění profesní odpovědnosti, které ukládá zákon, ale i pojištění odpovědnosti podnikatelů za újmu vzniklou v souvislosti s činností – obecnou odpovědnost. Tuto odpovědnost je možné sjednat s limitem plnění až 30 mil. Kč a volitelnými limity plnění u jednotlivých rizik.