Profesní odpovědnost realitních zprostředkovatelů s akční cenou

(Praha, 14. února 2020) Rádi bychom Vás informovali o produktu Maxima pojišťovny - Pojištění profesní odpovědnosti realitních zprostředkovatelů, který reaguje na legislativní požadavky a byl konzultován s ministerstvem pro místní rozvoj. Limity, které zákon stanovuje, jsou dány podle příslušné kategorie realitního zprostředkovatele:

  • Realitní zprostředkovatel s limitem 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných události v jednom roce.
  • Osoba jednající jménem realitního zprostředkovatele s limitem 875 000 Kč na jednu pojistnou událost a 1 750 000 Kč pro případ souběhu více pojistných události v roce.

Zákonný rozsah pojištění doplnila pojišťovna Maxima o vybraná rizika obecné odpovědnosti. Nad rámec zákonné povinnosti je automaticky zahrnuta:

  • provozní odpovědnost včetně újmy vzniklé v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovitosti sloužící k výkonu činnosti,
  • škoda na převzatých dokladech,
  • újma na věcech převzatých a věcech užívaných.

Další výhody upravené nabídky pojištění profesní odpovědnosti realitních makléřů jsou:

  • výhodná cena,
  • rychlý proces sjednání včetně jednoduché správy pro následná pojistná období,
  • potvrzení o splnění zákonné povinnosti.

Roční pojistné se určuje dle výše ročního hrubého příjmu a aktuálně je produkt nabízen s akční cenou. Například, u osoby jednající jménem realitního zprostředkovatele s hrubým příjmem 1 000 000 Kč za rok činí roční pojistné pouze 1 792 Kč. Pokud jste realitní zprostředkovatel vystupující samostatně, sazby pojistného se pohybují od 2 428 Kč.

Proces sjednání je rychlý, protože stačí, když zájemce o pojištění vyplní Žádost o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby pro realitní zprostředkovatele. Přiloží k němu stávající oprávnění k činnosti a materiály zašle naskenované na poptavky@maxima-as.cz.
Maxima pojišťovna zpracuje žádost do formy pojistné smlouvy a zájemci zašle kompletní pojistnou smlouvu poštou.
Zájemce pojistnou smlouvu podepíše a jedno vyhotovení zašle poštou zpět na adresu pojišťovny. Zájemce uhradí pojistné dle pojistné smlouvy. Pojišťovna vygeneruje a zašle pojistku jako potvrzení ve smyslu zákona o realitním zprostředkování. Pojistka bude zaslána na adresu, uvedenou jako korespondenční adresa v žádosti.

Žádost o pojištění, včetně pojistných podmínek, a další dokumenty najdete na této stránce.

Maxima pojišťovna, a.s.