Zdravotní pojištění cizinců – krytí pro onemocnění COVID-19

(Praha, 29.7.2020) S ohledem na dotazy vydává Maxima pojišťovna následující obchodní sdělení pro klienty, kteří si sjednali nebo sjednají Zdravotní pojištění cizinců MaxMedical. Pojištění kryje (komplexní i nutná a neodkladná péče) samozřejmě i náklady v souvislosti s novou chorobou COVID-19, a to jak nutná vyšetření, tak i případná hospitalizace v rámci standardních cen veřejného zdravotního systému a v rozsahu dle příslušných všeobecných pojistných podmínek.

Maxima pojišťovna, a.s. hradí test na COVID - 19 pouze v případě, že byl předepsán lékařem nebo Hygienickou stanicí, a to z důvodu akutního zhoršení zdravotního stavu klienta nebo z důvodu potvrzeného styku s nakaženou osobou Covidem. V případě příjezdu ze zahraničí je test na COVID - 19 v režii klientů, i když je nařízen hygienickou stanicí! Důrazně ale apelujeme na klienty, aby dodržovali nařízení vlády ke karanténě, nepohybovali se v rizikových oblastech a dbali důsledně všech instrukcí státní správy. V případě, že budou klienti z důvodů příznaků koronaviru testováni, je nutné pojišťovně doložit doklad o zaplacení (musí na něm být uvedeno, že se jedná o test na COVID-19), lékařskou zprávu, ve které je testování indikováno nebo kopii žádanky na provedení testu vystavenou lékařem či hygienickou stanicí.

Klienti, kteří mají příznaky a nenavštíví lékaře a řeší situaci po telefonu, musí poté dodat doklad o zaplacení, na kterém bude uvedeno, že se jedná o test indikovaný lékařem nebo hygienickou stanicí. Pokud jim je žádanka od lékaře nebo hygienické stanice zaslána mailem, tak dodat tuto žádanku. Při této příležitosti bychom rádi uvedli, že se pojištění nevztahuje například na újmu vzniklou v důsledku nemoci nebo úrazu, jejíž příčina nebo příznaky nastaly před uzavřením pojištění.

Předmětem pojištění jsou rovněž, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, náklady nutné a neodkladné zdravotní péče, které se pojištěný musel podrobit v důsledku zhoršení zdravotního stavu během pobytu na území států Schengenského prostoru mimo území ČR. Pojistné krytí se vztahuje pouze na turistický pobyt pojištěného (bez provozování jakékoliv i krátkodobé výdělečné činnosti), přičemž délka každého jednotlivého pobytu nesmí přesáhnout 30 dní.

V případě pojistné události/ošetření je třeba kontaktovat asistenční společnost EuroCross Assistance na tel. +420 296 339 687. V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel. č. +420 273 190 400 nebo na emailové adrese info@maxima-as.cz.

Zprávu si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Maxima pojišťovna, a.s.