Pojištění kybernetických rizik a odpovědnosti

 • Maxima pojišťovna má dlouholeté zkušenosti
  s pojišťováním rizik malých, středních a velkých podnikatelů i korporací.
 • Vaše smlouva bude sestavena podle Vašich individuálních potřeb. 
 • V případě pojistné události okamžitá podpora Incident Managera a zásah odborníků kdekoli ve světě.
 • Zajistným makléřem je Aon Central and Eastern Europe, vedoucím zajistitelem Talbot Syndicate, Validus group, London.

Proč si sjednat právě toto pojištění?

 

krytí kybernetických rizik v rozsahu obvyklém a světovém

Krytí kybernetických rizik v rozsahu obvyklém a světovém trhu

 

Krytí rizik spojených s odpovědností za data i bez souvislosti

Krytí rizik spojených s odpovědností za data i bez souvislosti s IT = GDPR

 

Krytí nákladů regulatorního řízení

Krytí nákladů regulatorního řízení, vč. sankcí a pokut v rámci ČR i mimo

 

Krytí rizik spojených s odpovědností za data v souvislosti

Krytí rizik spojených s odpovědností za data v souvislosti s platebními kartami, vč. sankcí a pokut

 

 

Pojištění kybernetických rizik a odpovědnosti za data (GDPR)

Pojištění kybernetických rizik a odpovědnosti za data (GDPR)

Reaguje na nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů

Sjednejte si pojištění

Co vás nejvíce zajímá

Pro koho je toto pojištění vhodné?

Pojištění je určeno pro podnikatele s ročním obratem do 500 milionů korun. Tento produkt reaguje na nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 Evropské unie (GDPR).

Co je předmětem pojištění?

Náhrada škody nebo pokuta v důsledku odpovědnosti za předání malwaru z počítačového systému pojištěného:

 • Chybu zabezpečení počítačového systému pojištěného, Nezabránění DoS, DDoS útoku, 
 • Ztrátu neveřejných dat či informací třetí strany
 • Porušení legislativy, závazku mlčenlivosti nebo práva na ochranu osobních údajů


Náklady pojištěného na uvedení počítačů, jeho sítě nebo podnikání do původního stavu v souvislosti se vznikem odpovědnosti za data:

 • Náklady na obnovu dat, forenzní náklady
 • Náklady spojené s kyber vydíráním
 • Výdaje právního zastupování
 • Náklady vynaložené na povinné oznámení a na vztahy s veřejností
 • Náklady a pokuty v oblasti platebních karet

Ušlý zisk a stálé náklady v případě přerušení nebo omezení provozu pojištěného následkem: 

 • Neoprávněného přístupu
 • Chyby operátora
 • DoS, DDoS útoku
 • Zavedení malwaru do sítě pojištěného
Proč si sjednat toto pojištění?

Toto pojištění kryje kybernetická rizika v  obvyklém rozsahu a také rizika spojená s odpovědností za data. Pojištění se dále vztahuje na náklady regulatorního řízení včetně sankcí a pokut v rámci i mimo Českou republiku a také na rizika spojených s odpovědností za data v souvislosti s platebními kartami, vč. sankcí a pokut.

Kde všude pojištění platí?

Toto pojištění platí kdekoli na světě.

Jaké má pojištěný povinnosti v průběhu trvání pojištění?

Pojištěný je povinen plně a pravdivě informovat o pojišťovaném riziku před i v době platnosti pojistné smlouvy, oznamovat pojišťovně všechny změny kontaktních údajů, včas a ve stanovené výši platit pojistné, dbát, aby škoda nenastala a učinit opatření ke zmírnění následků škodné události, která již nastala.

Kdy a jak provádět platby?

Běžné pojistné je splatné nejpozději prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pojistné lze platit převodem z bankovního účtu (příkazem k úhradě nebo trvalým příkazem) nebo poštovní poukázkou.

Kdy pojistné plnění začíná?

Pojištění začíná dnem uvedeným jako počátek pojištění v pojistné smlouvě.

Jak vysoké je pojistné plnění?

Toto pojištění se vyznačuje vysokými limity plnění až do 40 milionů korun, výši limitu si volí pojištěný. Přesný rozsah Vámi sjednaného pojištění je uveden ve Vaší pojistné smlouvě.

Jakým způsobem mohu sjednat smlouvu?

Sjednání pojištění je velmi jednoduché. Stačí vyplnit dotazník, který poté elektronicky odešlete na poptavky@maxima-as.cz Naši kolegové se Vám obratem ozvou s konkrétní nabídkou.

Jakým způsobem mám nahlásit změnu korespondenční adresy?

Jakým způsobem mám nahlásit změnu korespondenční adresy? Dojde-li ke změně Vaší korespondenční adresy, je nutné tuto změnu pojistiteli bezpodmínečně písemnou formou nahlásit.

Kam se mám obrátit v případě, kdy potřebuji změnit některý z údajů na pojistné smlouvě?

V tomto případě prosím napište mail na tuto e-mailovou adresu: poptavky@maxima-as.cz.

Existují nějaké omezení v pojistném krytí?

Pojištěný se na pojistném plnění podílí dohodnutou spoluúčastí. V pojištění přerušení provozu je plnění omezeno dobou ručení, sjednanou v pojistné smlouvě. Plnění může být v některých případech omezeno zákonem nebo smlouvou. Přesné znění omezení Vámi sjednaného pojištění je uvedeno ve Vaší pojistné smlouvě.