Pojištění proti živelním nebezpečím

 

Pojištění proti živelním nebezpečím

Živelní pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení budovy, haly nebo stavby, movité věci, zásoby materiálu a výrobků a věci zaměstnanců, které se nacházejí ve Vaší provozovně, případně cizí věci převzaté nebo užívané v souvislosti a podnikáním, například věci převzaté do opravy nebo věci pronajaté včetně předmětu leasingu.

Základní živelní pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěných věcí, k němuž došlo:

 • požárem

 • výbuchem

 • úderem blesku

 • nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo nákladu

 • aerodynamickým třeskem

Doplňkové živelní pojištění je možné sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěných věcí, k němuž došlo:

 • povodní nebo záplavou

 • vichřicí nebo krupobitím

 • sesuvem půdy

 • zemětřesením

 • tíhou sněhu nebo námrazy

 • nárazem dopravního prostředku (vyjma letadel)

 • pádem stromů, stožárů a podobných předmětů

 • kouřem

 • vodovodním nebezpečím

Je-li proti vodovodnímu nebezpečí pojištěna budova, vzniká pojištěnému právo na plnění také při:

 • poškození potrubí nebo topných těles včetně armatur, vodovodního zařízení přetlakem nebo zamrznutím kapaliny

 • poškození kotlů, nádrží, výměníkových stanic vytápěcích systémů zamrznutím kapaliny