Občanská odpovědnost

 • Chrání aktivity pojištěného
  v běžném občanském životě
 • Vztahuje se také na osoby žijící s pojištěným v jedné domácnosti
 • Možnost sjednání pojištění online z pohodlí Vašeho domova se slevou až 40 %
 • Jedná se o doplňkové připojištění k majetkovému pojištění

Vyberte správnou variantu

(Podrobnosti o pojištění a limitech získáte v podmínkách)

  IDEAL EXCELLENT VIP
Újma na zdraví 1 000 000 Kč 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč
Újma na věci 500 000 Kč 2 500 000 Kč 5 000 000 Kč
Následná finanční újma 250 000 Kč 1 250 000 Kč 2 500 000 Kč
Nemajetková újma 50 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč
MaxDomov

Pojištění odpovědnosti za škodu občanů

Online sjednání ušetří nejen Váš čas, ale také peníze

Sjednat on-line

 

Jaká rizika Vám ochráníme?

 • Krádež

  Loupež a loupežné přepadení

 • Náraz dopravního prostředku

  Náraz dopravního prostředku

 • Rozbití sanitárního zařízení

  Rozbití sanitárního zařízení

 • Pád stromu

  Pád stromů nebo stožárů

 • Vystoupení vody

  Vystoupení vody z kanalizace

 • Přetlak a zamrzání

  Přetlak a zamrzání vody

Co vás nejvíce zajímá

Na jaké škody se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu občanů?

Toto pojištění se vztahuje na škodu vzniklou v souvislosti s činností pojištěného v běžném občanském životě, vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, rekreací a zábavou, pojištěným jako cyklistou nebo chodcem.

Na koho se také pojištění vztahuje? 

Spolupojištěnými osobami jsou v rozsahu pojištěných rizik i následující osoby, žijící s pojištěným ve společné domácnost jako je manžel (manželka), druh (družka) pojištěného a děti do 26 let věku, a to i nevlastní, osvojenci pojištěného, manžela (manželky), druha (družky) a děti svěřené pojištěnému manželu (manželce), druhu (družce) do pěstounské péče.

Vztahuje se toto pojištění také na sportovní aktivity?

Pojištění odpovědnosti za škodu občanů se vztahuje na zdravotní nebo rekreační sporty, výjimku představují závody a profesionální činnosti.

Jaká zvířata jsou v rámci pojištění odpovědnosti za škodu občanů chráněná?

Pojištění se vztahuje na domácí, drobná a hospodářská zvířata (například pes, kočka, kráva apod.) s výjimkou zvířat držených pro výdělečnou činnost.

Jaký je rozdíl mezi profesní odpovědností a odpovědnosti z běžného občanského života?

Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli se vztahuje na škody a újmy, které způsobíte v práci, zaměstnavatel po Vás může požadovat až 4,5 násobek Vaší mzdy. Odpovědnost z běžného občanského života se týká běžné činnosti ve Vašem životě, když zrovna nejste v práci.

Jakým způsobem mohu sjednat pojištění odpovědnosti za škodu občanů?

Toto pojištění je možné sjednat jako připojištění k pojištění stavby nebo pojištění domácnosti online prostřednictvím webových stránek pojišťovny na pobočce nebo prostřednictvím licencovaného partnera.

Jak uhradit první pojistné?

Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období, není li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pojistné lze platit převodem z bankovního účtu (příkazem k úhradě nebo trvalým příkazem) nebo poštovní poukázkou. 

Jak funguje online sjednávání pojištění?

Proces uzavření smlouvy je jednoduchý, postupujte podle instrukcí na stránce. Pojistná smlouva v tomto případě vzniká zaplacením pojistného a všechny potřebné dokumenty obdržíte na Váš e-mail.

Potřebuji změnit některé údaje na pojistné smlouvě. Jakým způsobem to mám provést?

Jestliže si přejete změnit údaje na Vaší pojistné smlouvě, vyplňte prosím Žádost o změnu na pojistné smlouvě a my na základě toho příslušné změny provedeme. 

Jakým způsobem mohu nahlásit pojistnou událost? 

V tomto případě je nutné vyplnit příslušné oznámení, které najdete v sekci Podmínky a formuláře. Vhodné je dokumenty doplnit o fotodokumentaci poškození a poškozených věcí a o nabývací doklady od zničených/poškozených věcí, případně o čestné prohlášení.

Jak vysoká je spoluúčast? 

Jak vysoká je Vaše spoluúčast (a zdali ji máte vůbec sjednanou) se dozvíte ve Vaší pojistné smlouvě. Spoluúčast se odečítá z vypočteného pojistného plnění. 

Jakým způsobem může být pojištění ukončeno?

Pojištění může vypovědět pojištění, ke konci pojistného období. Avšak výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období.  Případně zánikem nebo skončením užívání předmětu pojištění.  Způsoby ukončení jsou uvedeny v příslušných pojistných podmínkách.