Komplexní zdravotní pojištění cizinců

 • Výhodná sazba za prověřenou službu. Slevy pro studenty do 30 let
 • Pojištění je vhodné zejména pro dlouhodobější pobyt cizinců v ČR
 • 140 smluvních zdravotnických zařízení po celé ČR
 • Služba TeleMedic zdarma. Pojištění odpovědnosti k ročním a delším smlouvám
Platnost smluv Komplexního zdravotního pojištění sjednaných do 2. 8. 2021

 

Jak funguje pojištění?

 

Sjednání online

1

Pojištění si můžete sjednat online na našich stránkách, na naší pobočce nebo u našeho licencovaného partnera.

smluvní zařízení

2

V případě zdravotních obtíží navštivte nejlépe smluvní zdravotní zařízení, jejichž seznam naleznete na webových stránkách.

placení

3

Náklady na lékařskou péči vyřeší pojišťovna s lékařem nebo lékařským zařízením sama (ošetření zubů se hradí hotově).

 

Co pojištění obsahuje?

Obsah pojištění Komplexní zdravotní pojištění cizinců
STANDARD
Komplexní zdravotní pojištění cizinců
EXCLUSIVE
Komplexní zdravotní péče ok ok
Covid-19 očkování (u smluv s minimální délkou trvání 4 měsíce) ok ok
Akutní lékařské ošetření ok ok
Celkový pojistný limit 80 000 EUR 150 000 EUR
Limit na jednu pojistnou událost 60 000 EUR 150 000 EUR
Limit na repatriaci 16 000 EUR 40 000 EUR
Limit pojištění v zemích Schengenu v rozsahu nutné a neodkladné péče 30 000 EUR 60 000 EUR
Pojištění odpovědnosti (pro roční a delší kontrakt) ok ok
Služba TeleMedic ok ok
Asistenční služby zdarma ok ok
Akutní zubní ošetření* 400 EUR 800 EUR
Preventivní prohlídky ok ok
Povinné očkování v rozsahu veřejného pojištění ok ok
Léky předepsané lékařem v rozsahu veřejného pojištění ok ok
Splňuje zákonné podmínky pro pobyt cizinců na území ČR ok ok
Těhotenství a porod

možnost připojištění

fail

* Upozorňujeme, že ošetření zubů je hrazeno hotově v cenách veřejného zdravotního pojištění s limitem 400 / 800 EUR.

Přivolání zdravotní záchranné služby je hrazeno v případě, že je bezprostředně ohrožen život (kolaps, epileptický záchvat, úraz, porod).
Pojišťovnou není hrazena návštěva lékaře za účelem odstranění klíštěte. Doporučujeme navštívit lékárnu, kde jsou k dostání pomůcky a přípravky k tomu určené.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Je založeno na dlouhodobé zkušenosti s pojišťováním cizinců

Sjednat on-line

 

Výhody pojištění

 

 • Splňuje legislativu

  Pojištění splňuje podmínky stanovené zákonem o pobytu cizinců v ČR

 • ošetření

  Ošetření ve 140 smluvních zařízeních 

 • shengen

  Kryje také nutnou a neodkladnou péči Schengenském prostoru

 • limit

  Celkový limit plnění až 150 000 EUR.

 • odp

  Pro smlouvy na více než 1 rok máte v ceně pojištění odpovědnosti občanů

 • smluvní zařízení

  Kvalitní a dostupná síť ordinací po celé České republice

Co vás nejvíce zajímá

Jaký je rozdíl mezi Komplexním zdravotním pojištěním cizinců a Pojištěním nutné a neodkladné péče cizinců? 

Komplexní zdravotní pojištění cizinců je určeno zejména těm, kteří na území České republiky pobývají dlouhodobě a mají zájem o komplexní lékařskou péči ve smluvních zdravotnických zařízeních většinou bez přímé úhrady poplatků za ošetření. V rámci tohoto pojištění je možné sjednat připojištění těhotenství nebo připojištění dítěte do věku jednoho roku. Pojištění nutné a neodkladné péče se vztahuje pouze na akutní ošetření a je převážně vyhledáváno těmi, kteří plánují pobýt v České republice do 3 měsíců.

Jsou nějaké situace, na které se toto pojištění nevztahuje?

Toto pojištění nelze uplatnit v případě tzv. zdravotní turistiky (tj. záměrné vycestování do České republiky za účelem čerpání zdravotní péče), v okamžiku, kdy je jedinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění České republiky, a také ho nelze aplikovat na nemoci a úrazy, které vznikly před uzavřením pojistné smlouvy. Z pojištění nejsou dále kryty výkony, které nejsou medicínsky ani právním řádem akceptované, dále se pojištění nevztahuje na škody způsobené úmyslně, újmu vzniklou porušením léčebného postupu nebo v případě zavinění nebo spoluzavinění. Pojištění nekryje škodné události (výjimku představují úrazy), které vznikly v důsledku požití alkoholu, léků a dalších psychotropních látek, fyzioterapeutickou péči, která není nutná k odstranění bezprostředních zdravotních komplikací, a kosmetické a estetické operace, které nejsou součástí léčby.

Součástí komplexního zdravotního pojištění cizinců je pojištění odpovědnosti občanů. Pro koho je toto pojištění určeno a na co se vztahuje?

Toto pojištění je automatickou součástí smluv sjednaných na rok a déle a kryje újmy na zdraví a životě, majetkové újmy na věci nebo zvířeti včetně nákladů na veterinární ošetření poraněného zvířete a na nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti. 

Může za mě toto pojištění sjednat můj partner? 

Ano, je to možné. Osoba, která sjednává pojištění, bude ve smlouvě uvedena jako pojistník a osoba, na jejíž jméno bude smlouva uzavřena, bude pojištěným. Pojistník bude k uzavření smlouvy potřebovat svůj doklad totožnosti a také informace o pojištěném (jeho celé jméno, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu a adresu, na které bude v České republice přebývat).

Je povinností cizince v České republice mít sjednané zdravotní pojištění? 

Ano, je. Existují dva typy pojištění, ze kterých může cizinec vybírat: veřejné zdravotní pojištění nebo komerční zdravotní pojištění. České veřejné zdravotní pojištění se vztahuje na osoby bez ohledu na státní občanství s trvalým místem pobytu v České republice a také na osoby, které nemají trvalé bydliště v České republice, ale mají zaměstnání u firmy se sídlem v České republice. V případě, že jedinec nesplňuje ani jednu z podmínek, musí si sjednat komerční zdravotní pojištění.  Pro oboje pojištění platí, že jsou uznatelné pro vydání víza.

Jsem cizinka žijící v Čechách, která plánuje otěhotnět nebo již těhotná je. Existuje pro mě nějaká možnost pojištění se? 

Ano, Maxima pojišťovna nabízí těmto ženám připojištění Pregnancy a to jako připojištění v rámci Komplexního zdravotního pojištění cizinců. Toto pojištění je určeno těhotným ženám v rozmezí 16 – 50 let a lze si vybrat ze tří variant, z nichž ta první s názvem Pregnancy kryje veškeré těhotenské prohlídky a kontroly a vše, co se týká porodu. Druhá možnost, tzv. Pregnancy Basic hradí vše, co se týká těhotenství, porodu a poporodní péče o novorozence s limitem pojistného plnění 100 000 korun. Poslední možnou obměnou tohoto připojištění je pojištění Pregnancy Plus, které se od předchozí liší zvýšeným limitem. Bližší informace Vám ochotně poskytnou na pobočce Maxima pojišťovny.

Mám dítě mladší jednoho roku. Lze pro něho sjednat zdravotní pojištění? 

Ano, určitě je to možné. Pro děti od 0 do 12 měsíců Maxima pojišťovna připravila připojištění s názvem Baby. Toto pojištění kryje nejen komplexní zdravotní péči, ale také všechny preventivní prohlídky dítěte. Další informace Vám budou poskytnuty na naší pobočce  Maxima pojišťovna a. s., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.

Zdravotní pojištění cizinců lze sjednat online. Jak to funguje? 

Pojistná smlouva v tomto případě vzniká zaplacením pojistného a všechny potřebné dokumenty obdržíte na Váš email. Proces uzavření smlouvy je jednoduchý, postupujte podle instrukcí na stránce v jazyce, který Vám nejvíce vyhovuje (čeština, angličtina, ruština, ukrajinština, španělština, francouzština, čínština a vietnamština).

Jaká ošetření nejsou hrazena pojišťovnou?

Přivolání zdravotní záchranné služby je hrazeno v případě, že je bezprostředně ohrožen život (kolaps, epileptický záchvat, úraz, porod). Pojišťovnou není hrazena návštěva lékaře za účelem odstranění klíštěte. Doporučujeme navštívit lékárnu, kde jsou k dostání pomůcky a přípravky k tomu určené.

Jak si můžu změnit / opravit údaje na smlouvě?

Jestliže potřebujete změnit nebo opravit údaje na smlouvě, je nutné vyplnit Žádost o změnu na pojistné smlouvě zdravotního pojištění cizinců a odeslat na adresu pojišťovny: Maxima pojišťovna a. s., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, na e-mail info@maxima-as.cz  nebo prostřednictvím Vašeho zprostředkovatele.

Z jakých důvodů může zaniknout pojištění? 

Zdravotní pojištění cizinců může zaniknout z několika důvodů. Konkrétně se jedná o uplynutí pojistné doby vymezené v pojistné smlouvě, smrtí pojištěného, ukončení pobytu pojištěného nebo vyhoštění z České republiky, získáním veřejného zdravotního pojištění nebo odstoupením od pojistné smlouvy. Konkrétně jsou tyto situaci popsány ve Všeobecných pojistných podmínkách.

Jakým způsobem mohu vypovědět smlouvu? 

V tomto případě je nutné vyplnit Žádost o zrušení smlouvy zdravotního pojištění. Vyplněný formulář odešlete na e-mail info@maxima-as.cz, na adresu: Maxima pojišťovna a. s., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady nebo prostřednictvím Vašeho zprostředkovatele.